Trwa ładowanie...
d47unl8

MOJ S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (1/2013)

MOJ S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (1/2013)

Share
d47unl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu 02.01.2013 roku otrzymał od Kompani Węglowej S.A. podpisane w wyniku wygranego przetargu publicznego umowę na dostawy sprzęgieł i układów hamulcowych do maszyn i urządzeń górniczych Oddziałów KW S.A. w 2013 roku na kwotę 2 505 tys.zł. Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają "Ogólne Warunki Realizacji Dostaw materiałów ,wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Kompani Węglowe S.A. stanowiące integralną część umowy - załącznik nr.2. .Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych zamówień . Ponadto Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy w okresie jej obowiązywania. Zgodnie z umową strony postanawiają, że Zamawiający, bez narażania na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniony, jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości umowy. Niewykonanie przez
Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. z zastrzeżeniem , że jeżeli Zamawiający nie złoży w tym terminie zamówień na co najmniej połowę wartości umowy to umowa będzie obowiązywała do 31.03.2014 r., chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem tj. 31.12.2013r. oświadczy iż umowa po tym terminie nie będzie realizowana. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. Równocześnie Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że wartość podpisanych i realizowanych kontraktów z KW S.A. od dnia 17.03.2012 r. ( daty
podania do wiadomości publicznej informacji o zawarciu poprzedniej umowy znaczącej z tym kontrahentem ) wynosi 3 891 tys. zł. tj. przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu
2013-01-02 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8