Trwa ładowanie...
d3kz30a
espi

MONNARI TRADE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

MONNARI TRADE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3kz30a
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 113 630 96 404 27 182 22 828
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 767 5 601 3 293 1 326
Zysk (strata) brutto 15 121 6 715 3 617 1 590
Zysk (strata) netto 16 462 6 596 3 938 1 562
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -897 -3 931 -215 -931
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -16 563 6 666 -3 962 1 578
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -2 844 0 -673
Przepływy pieniężne netto -17 460 -109 -4 177 -26
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,54 0,22 0,13 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,54 0,22 0,13 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
stan na 2014-09-30 stan na 2013-12-31 stan na 2014-09-30 stan na 2013-12-31
Aktywa razem 118 956 103 664 28 489 24 996
Zobowiązania długoterminowe 653 50 156 12
Zobowiązania krótkoterminowe 12 740 14 512 3 051 3 499
Kapitał własny 105 563 89 101 25 282 21 485
Liczba akcji 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,45 2,92 0,83 0,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr IIIkwartał 2014 r GK MONNARI TRADE.pdf Raport kwartalny za 3. kwartał 2014 GK MONNARI TRADE S.A.
d3kz30a

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
93-172 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rzgowska 30
(ulica) (numer)
042 685 85 01
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kz30a

Podziel się opinią

Share
d3kz30a
d3kz30a