Trwa ładowanie...
d157lj3

MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 23 cze...

MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 23 czerwca 2014 r. (9/2014)

Share
d157lj3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 23 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Monnari Trade Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1 i 2) Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?ZWZ? lub ?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się w Łodzi 93-172, przy ul. Rzgowskiej 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE SA
za rok okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE SA za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego, udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. na kolejny okres, oraz zmiany Statutu z tym związanej, a także zmiany w/w uchwał. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Zarząd informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie postanowień paragrafu 7 ust. 1 i 2 Statutu. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się co najmniej na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela. Natomiast proponowane nowe brzmienie tego postanowienia Statutu Spółki jest następujące: a) Postanowienie § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).? b) Postanowienie § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 6.578.756
(słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.? Uzasadnienie tej zmiany Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia Łodzi XIV Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 22 października 2010 r. (sygn. akt XIV GUp 19/09) w przedmiocie zatwierdzenia układu ("Układ") zawartego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 29 września 2010 r., w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jakie toczyło się wobec Spółki, zmienione zostały wskazany wyżej paragraf 7 ust. 1 oraz paragraf 7 ust. 2 Statutu, w ten sposób, iż wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji zostały określone w wysokości minimalnej, zgodnie z przepisami art. 310 § 2 ? 4 w związku z przepisem art. 431 § 7 Ksh. Celem tej zmiany było
umożliwienie wykonania postanowień układu przewidujących konwersje niektórych wierzytelności na akcje Spółki, w odniesieniu do wierzycieli, którzy nie byli ujawnieni na liście wierzytelności, a którzy zażądaliby zaspokojenia swoich wierzytelności zgodnie z treścią układu tj. poprzez wydanie akcji Spółki. Układ przewidujący taki sposób zaspokojenia został wykonany, co zostało urzędowo stwierdzone prawomocnym postanowieniem w/w Sądu upadłościowego, co oznacza zaspokojenie wszystkich wierzycieli, w tym wierzycieli niewymienionych na liście, których zaspokojenie polega na wydaniu akcji Spółki. Nie jest zatem celowe utrzymywanie konstrukcji minimalnej wysokości kapitału zakładowego w Statucie. 1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ 1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 7 czerwca 2014 r. (dalej
zwanym ?Dniem Rejestracji?). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych. 1.2.1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą mieli prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 7 czerwca 2014 r. 1.2.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2014r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9czerwca 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 1.2.3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie
później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 1.3. Zarząd Spółki sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a także wykazu akcjonariuszy, którzy złożyli w Spółce dokumenty akcji na okaziciela. 1.4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Rzgowskiej 30 w Łodzi 93-172, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić kopie
dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo ? kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 2. Procedury
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone na adres Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku
obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki. 2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie na adres Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ. W załączeniu do zgłoszonego żądań, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt 2.2. powyżej, akcjonariusz lub akcjonariusze winni przedstawić kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: -zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje
Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki (jeżeli akcjonariuszowi przysługują akcje zdematerializowane); - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo ? kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, 2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Okazanie pełnomocnictwa nie jest konieczne w sytuacji, kiedy zostało ono udzielone w postaci elektronicznej, wtedy jednak
zastosowanie będą miały niżej wskazane procedury identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Pełnomocnik jednak winien przedłożyć wydruk pełnomocnictwa utrwalonego w formie elektronicznej. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412(1) § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer
dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka może podejmować działań związane z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności
ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną ? oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 2.5. Sposób wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika za pomocą formularza. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.monnaritrade.com w zakładce ?Spółka? dalej w ?Walne Zgromadzenie? oraz w zakładce ?Relacje inwestorskie? dalej ?Raporty bieżące?. Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza. 2.6. Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie drogą korespondencyjną. Zarówno Statut Spółki jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z tych względów nie istnieje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, zarówno Statut
Spółki jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zatem wykonywania prawa głosu w ten sposób nie jest dopuszczalne. 3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w zakładce ?Spółka? dalej w ?Walne Zgromadzenie? oraz w zakładce ?Relacje inwestorskie? dalej ?Raporty bieżące? oraz pod adresem: ul. Rzgowska 30, Łódź 93-172, pokój Biura Zarządu na II piętrze. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów 2013.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ 23062014.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej dot. Regulaminu Rady Nadzorczej zał. do uchwały 18 ZWZ.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca Regulaminu Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej dot ZWZ 2014.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. ZWZ | | | | | | | | | |
| | formularz instrukcji do głosowania i formularz pełnomocnictwa 2.pdf | Formularz instrukcji do głosowania | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3