Trwa ładowanie...
d4j7eps
espi

MORIZON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej lic...

MORIZON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Morizon S.A. - korekta (3/2013)
Share
d4j7eps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MORIZON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Morizon S.A. - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Przyczyna korekty - raport został wysłany w dniu 07.06.2013 roku na nieprawidłową kancelarię KNF. Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Morizon S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 06.06.2013 roku od Pana Dariusza Piszczatowskiego: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam Morizon Spółkę Akcyjną (dalej jako "Spółka") o zmniejszeniu udziału Sui Generis Investments Limited spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem: Medcon Tower, 7th Floor 46 Themistocli Dervi Street, office 702, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and
Official Receiver za numerem HE 184030 (dalej jako "Sui Generis Investments Limited") w kapitale zakładowym Spółki. I.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie. W dniu 4 czerwca 2013r. spółka Sui Generis Investments Limited powzięła wiadomość, że wpisem z dnia 27 maja 2013r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 155.000 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 1.400.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz 150.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Przed podwyższeniem ogólna liczba głosów w Spółce wynosiła 10.948.520, natomiast po podwyższeniu ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 12.498.520. W wyniku wyżej wskazanej rejestracji podwyższenia, udział spółki Sui Generis Investments Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 34% do 29,76%. II.Liczba akcji posiadanych
przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonaną w dniu 27 maja 2013r., Sui Generis Investments Limited posiadała 3.720.000 akcji Spółki, stanowiące 34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 3.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. III.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Sui Generis Investments Limited posiada 3.720.000 akcji Spółki, stanowiących 29,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 29,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IV.Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Sui Generis Investments Limited, które posiadają akcje Spółki. V.Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Bolesław Drapella Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j7eps

Podziel się opinią

Share
d4j7eps
d4j7eps