Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

MOSTALEXP - Rejestracja podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego "MOSTOSTAL-EX...

MOSTALEXP - Rejestracja podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiana Statutu Spółki z tym związana (88/2012)
Share
d3c3zb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiana Statutu Spółki z tym związana | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka powzięła informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 grudnia 2012 roku w przedmiocie podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację akcji zwykłych na okaziciela V emisji. Ponadto Sąd rejestrowy dokonał wpisu obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,50 zł bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz wpisu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Spółki nie zmienił się, wynosi 45.684.300 zł i dzieli się na 89.117.606 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 88.117.606 akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela, a 1.000.000 akcji jest akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu (na jedną akcję przypada 5 głosów). W załączniku Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z upoważnieniem zawartym w
uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TekstjednolityStatutu.pdf | Teks jednolity Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d3c3zb9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-12-13 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9