Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

MOSTALEXP - Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji (35/2013)

MOSTALEXP - Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji (35/2013)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej: "Benefia TUnŻ") informujące, że: Benefia TUnŻ zmniejszyła udział w Spółce w wyniku zawarcia w dniu 27 maja 2013 roku ze spółką Calatrava Capital S.A. porozumienia rozwiązującego zawartą w dniu 30 kwietnia 2013 r. umowę przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie oraz zwrotnego przeniesienia przez Benefia TUnŻ na Calatrava Capital S. A. 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emisji V "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Wydanie odcinków zbiorowych nastąpiło w dniu 28 maja 2013 r. Następnie: Benefia TUnŻ zwiększyła udział w Spółce w wyniku zawarcia w dniu 27 maja 2013 roku ze spółką Calatrava Capital Fund (CY) Limited umowy przewłaszczenia akcji celem zabezpieczenia wierzytelności w ilości 27.000.000 (słownie:
dwadzieścia siedem milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emisji VII "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Przeniesienie własności przedmiotowych akcji nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego w dniu 28 maja 2013 r. Przed dokonaniem powyższych transakcji spółka Benefia TUnŻ posiadała 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emisji V Emitenta, które stanowią 9,9318% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,7878% głosów na Walnym Zgromadzeniu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Po dokonaniu powyższych transakcji spółka Benefia TUnŻ posiada 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) nie zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emisji VII Emitenta, które stanowią 9,9318% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,7878% głosów na Walnym Zgromadzeniu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Podmioty zależne od spółki Benefia TUnŻ nie posiadają akcji Emitenta jak również na skutek dokonania przedmiotowej transakcji nie zwiększyły ani nie zmniejszyły swojego
udziału w kapitale zakładowym ani udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Ponadto spółka Benefia TUnŻ nie zawierała umów z osobami trzecimi, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Dariusz Demidziuk Prokurent Samoistny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w