Trwa ładowanie...
d337wws
espi

MOSTALPLC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. (7/2014)

MOSTALPLC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. (7/2014)

Share
d337wws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2013 roku. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402? Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 30 marca 2014 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Mostostal Płock S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które: 1. w przypadku akcji na okaziciela: ?- na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 30 marca 2014 r. na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki oraz ?- od dnia ogłoszenia o ZWZ do dnia
31 marca 2014 r. (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na ZWZ. 2. w przypadku akcji imiennych: ?- w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 30 marca 2014 r. są wpisani do Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie: ?- wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ?- Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w
dniach 10, 11, 14 kwietnia 2014 roku w godz. 6:30 do 14:30 w siedzibie Spółki (ul. Targowa 12, 09-400 Płock) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 marca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12 09-400 Płock lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@mostostal-plock.com.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi ? potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika ? dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub
akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12, 09-400 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@mostostal-plock.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku: a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi ? potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny
odpis z KRS lub innego rejestru, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika ? dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail:
wza@mostostal-plock.com.pl Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Mostostal Płock S.A., jak również przez Mostostal Płock S.A do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal-plock.com.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@mostostal-plock.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 14 kwietnia 2014 roku do godz. 14:30). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi ? potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej ? po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej ? po okazaniu dowodu tożsamości i wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12, 09-400 Płock lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal-plock.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie\ Walne Zgromadzenie". Rejestracja obecności na WZ. Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9:30. Zarząd Mostostal Płock S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL PŁOCK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALPLC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-400 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Targowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 024 367-11-11 | | 024 367-12-50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ania@mostostal-plock.com.pl | | mostostal-plock.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774-000-62-10 | | 610040361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2014-03-17 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws