Trwa ładowanie...
d4myc5s
espi

MOSTALWAR - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S...

MOSTALWAR - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (13/2014)

Share
d4myc5s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 4022 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przy ul. Konstruktorskiej 11a, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008820, NIP 526-020-49-95, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)(zwana dalej: "Spółką")na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 maja 2014 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013. 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r. 8. Zamknięcie obrad. 2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 402(2) pkt 2 Kodeksu spółek handlowych) a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej na dzień 9 kwietnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy tj. najpóźniej na dzień 20 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. b)Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać
przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: WZA@mostostal.waw.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa w powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe bądź imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS bądź w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystywaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. c) Każdy z
Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. d) 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402(3 ) Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej: www.mostostal.waw.pl 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. 6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę najpóźniej na jeden dzień przed dniem, na który zwołane zostało Walne Zgromadzenie, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki WZA@mostostal.waw.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość
prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w pkt 8. 9. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 10. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. e) Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. f) Statut Spółki nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. g) Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. h) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 3) Dzień rejestracji (Record date) (art. 402(2) pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) Dniem rejestracji zgodnie z art. 406(1)Kodeksu spółek handlowych jest 22 kwietnia 2014 r. 4) Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 402(2) pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki w dniu 22 kwietnia 2014r. Nie później niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 11 kwietnia 2014 roku) i nie później niż do dnia 23 kwietnia 2014 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnego Zgromadzenia. 5) Dostęp do
dokumentacji i projektów uchwał (art. 402(2) pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie dokumentowej pod adresem siedziby Spółki, przy ul. Konstruktorskiej 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Zarządu (pok. 616), od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 8 maj 2014 r., w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl. 6) Strona internetowa Spółki (art. 402(2 ) pkt 6 Kodeksu spółek handlowych) Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl. 7) Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406(3) i art. 407 Kodeksu spółek handlowych) 1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i
nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. pomiędzy 11 kwietnia 2014 roku a 23 kwietnia 2014 roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406(3) pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. 2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa, w Biurze Zarządu (pok. 616), od dnia 5 maja 2014 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia do dnia 8 maja 2014 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, pok. 616. Dokumentacja ta w formacie PDF dostępna będzie również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal.waw.pl. Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Spółki. Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie. Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4myc5s

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 2507000 | | 022 2507611 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4myc5s

Podziel się opinią

Share
d4myc5s
d4myc5s