Trwa ładowanie...
d3vl4sn
d3vl4sn
espi

MOSTALZAB - Informacja o odstąpieniu od znaczącej umowy oraz wszczęciu przed sądem postępowania d...

MOSTALZAB - Informacja o odstąpieniu od znaczącej umowy oraz wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi roszczeniami drugiej strony (48/2013)
Share
d3vl4sn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odstąpieniu od znaczącej umowy oraz wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi roszczeniami drugiej strony | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Mostostal Zabrze Holding S.A. ("MZH", "Emitent") informuje, iż z dniem 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum w składzie: Emitent, Hochtief Polska S.A. (lider konsorcjum), Hochtief Solutions A.G. (wcześniej: Hochtief Construction A.G.) oraz Thermoserr Sp. z o.o. (Wykonawca, Konsorcjum) odstąpiło od umowy zawartej z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego ("Zamawiający", "Inwestor") na wykonanie "Zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie" z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. O zawarciu powyższej Umowy Emitent poinformował raportem bieżącym nr 69/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. Decyzję o odstąpieniu podjęto w związku z zaistniałym po stronie Zamawiającego zawinionym opóźnieniem, jak również istotnym niedopełnieniem przez Zamawiającego zobowiązań kontraktowych. Dla przypomnienia, w dniu 15 lipca 2011 r. doszło do awarii w końcowej fazie podnoszenia konstrukcji linowej dachu. Ostatecznie, w wyniku ekspertyz sporządzanych przez
niezależne ośrodki naukowo-badawcze, obalone zostały zarzuty Zamawiającego dotyczące wadliwego wykonawstwa odlewów lub błędów w montażu, wskazując jednocześnie, iż główną przyczyną awarii były błędy projektowe. W takiej sytuacji zaistniała konieczność zmiany projektu, za który odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Należy podkreślić, iż w dniu 14 marca 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w Chorzowie wydał decyzję nakazującą Inwestorowi "zaniechanie dalszych robót budowlanych dotyczących budowy zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, wykonywanych według zatwierdzonego projektu", która następnie została utrzymana w mocy orzeczeniem Śląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego z dnia 27 maja 2013 r. Mając na względzie powyższe decyzje oraz brak prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowej w chwili obecnej Konsorcjum nie jest w stanie realizować przedmiotu umowy. Stagnacja w rozmowach z Zamawiającym, dalszy przestój w pracach budowlanych, upływ okresu gwarancji i rękojmi na
zakupione materiały i urządzenia naraża Konsorcjum na dodatkowe koszty, trudne do jednoznacznego oszacowania na obecnym etapie. Jednocześnie MZH podkreśla, iż Wykonawca zrealizował wszelkie prace budowlane (niezwiązane bezpośrednio z zadaszeniem Stadionu), co do których posiadał pełną i niewadliwą dokumentację projektową. W konsekwencji po stronie Zamawiającego nie powstają żadne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Konsorcjum. W ocenie Emitenta odstąpienie od niniejszej umowy było jedynym, optymalnym rozwiązaniem w danej sytuacji. MZH nie przewiduje negatywnych skutków finansowych wynikających z odstąpienia od przedmiotowej umowy. Ponadto Emitent informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją w dniu 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum złożyło w Sądzie Okręgowym w Katowicach wniosek o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w postaci ustalenia braku jakichkolwiek podstaw do skorzystania z gwarancji udzielonych przez Konsorcjum. Wartość przedmiotu zabezpieczenia przypadającego na całe Konsorcjum wynosi
36.049.465,43 zł w tym udział MZH wynosi 17.145.125,76 zł. Podjęte w tym zakresie działanie ma zabezpieczyć Konsorcjum przed bezpodstawnym skorzystaniem przez Zamawiającego z gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vl4sn

Podziel się opinią

Share
d3vl4sn
d3vl4sn