Trwa ładowanie...
d4cu4dx
espi

MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (14/2011)

MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (14/2011)
Share
d4cu4dx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MUZA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych w celu umorzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) zarząd Muza S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2011 roku otrzymał z Millennium Domu Maklerskiego S.A. informację, że w dniu 18 lipca 2011 roku, działając na rachunek spółki Muza S.A. nabył łącznie 942 akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 5 z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz uchwały Zarządu spółki z dnia 13 lipca 2011 r. dotyczącej przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł. Średnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 6,05 zł. Wartość nominalna akcji łącznie skupionych
w dniu 18.07.2017 r. wyniosła 1.884,00 zł Nabyty pakiet stanowi 0,0330 % udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 942 głosów, co stanowi 0,02844 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Muza S.A. jest właścicielem 942 akcji, co stanowi w 0,0330 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 942 głosów, co stanowi 0,02844 % udziału ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MUZA SA
(pełna nazwa emitenta)
MUZA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-590 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Marszałkowska 8
(ulica) (numer)
621 17 75 629 23 49
(telefon) (fax)
muza@muza.com.pl muza.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-42-80 001378210
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Małgorzata Czarzasty Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cu4dx

Podziel się opinią

Share
d4cu4dx
d4cu4dx