Trwa ładowanie...
dz806jq
04-04-2017 15:15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na ekologiczne inwestycje wydał już 68 mld zł

Przez 27 lat działalności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał ponad 30 tys. umów, a dofinansowanie proekologicznych inwestycji sięgnęło 68 mld zł. Do końca 2020 r. Fundusz będzie chciał wydać jeszcze ponad 47 mld zł.

dz806jq

Od 1989 r., czyli od początku istnienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował kwotą 68 mld zł takie proekologiczne inwestycje, jak budowa kanalizacji i oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów czy instalacje odnawialnych źródeł energii. Całkowita ich wartość wyniosła 152,6 mld zł. Przez 27 lat Fundusz podpisał z beneficjentami 30 tys. 264 umowy.

Zdecydowaną większość pieniędzy, bo 41 mld zł stanowiły środki własne (21,8 mld zł pożyczki, 17,9 mld zł dotacje). Blisko 27 mld zł stanowiły środki zagraniczne, a 1,3 mld zł inwestycje kapitałowe. W latach 1989-2016 wpływy z opłat i kar środowiskowych, które bezpośrednio trafiały do NFOŚiGW, wyniosły ponad 25 mld zł.

Fundusz poinformował, że w latach 2005-2016 kwotą ponad 3,5 mld zł sfinansował przedsięwzięcia za budżet państwa. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1 mld zł poszło na Państwową Służbę Geologiczną. Ponad 875 mln zł trafiło z kolei na budowę zbiornika Świnna Poręba, a blisko 670 mln zł na Państwową Służbę Hydrologiczno- Meteorologiczną.

Narodowy Fundusz dodał, że do 2016 r. brał udział w ponad 4 tys. projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w ramach których zbudowano bądź zmodernizowano 1,5 tys. oczyszczalni ścieków oraz 140 tys. km kanalizacji. Fundusz partycypował ponadto w ponad 1 tys. projektów dotyczących zagospodarowania odpadów i 3,8 tys. przedsięwzięć dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

dz806jq

Przekazując pieniądze na prośrodowiskowe inwestycje, Fundusz wymaga uzyskania konkretnego efektu ekologicznego, np. zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, czy redukcji emisji dwutlenku węgla.

W ramach inwestycji odpadowych, przy udziale środków z NFOŚiGW zbudowano m.in. 7 spalarni odpadów, których wydajność wynosi 1,1 mln ton odpadów rocznie. To ok. jedna dwunasta powstających w ciągu roku odpadów komunalnych w Polsce. Dzięki pieniądzom z Funduszu zwiększyła się masa odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, do 5,2 mln ton na rok.

Dzięki zaangażowaniu NFOŚiGW w inwestycje dot. ochronę powietrza, emisja CO2 zmniejszyła się o blisko 14 mln ton na rok, dwutlenku siarki o 195 tys. ton na rok, a pyłów o 17 tys. ton na rok. Narodowy Fundusz zainwestował również w odnawialne źródła energii, które rocznie mogą produkować 1,4 TWh energii.

Ponadto przy udziale pieniędzy z NFOŚiGW poddano termomodernizacji 2,5 tys. budynków użyteczności publicznej.

dz806jq

Fundusz dodał, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013 zawarto w sumie ponad 1,1 tys. umów na kwotę 15,4 mld zł. Z kolei w ramach obecnego POIiŚ na lata 2014-2020 zawarto do tej pory 305 umów o wartości 9,1 mld zł, z czego dofinansowanie z UE to 4,8 mld zł. W ramach programu LIFE na lata 2014-2017 zawarto 80 umów na kwotę 276 mln zł.

Do 2020 r. Narodowy Fundusz będzie chciał wydać jeszcze ponad 47 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, z czego środki własne wynosić mają 24 mld zł, a zagraniczne ponad 23 mld zł.

NFOŚiGW powstał w 1989 r. i jest główną instytucją finansującą ochronę środowiska, w szczególności przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez nasz kraj zobowiązań wynikających z członkostwa w UE.

Do priorytetowych zadań Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

dz806jq

Fundusz dysponuje środkami krajowymi, na które składają się wpływy z różnego rodzaju opłat i kar środowiskowych, dotacje z budżetu państwa i wpływy operacyjne. Wydatkowanie tych środków odbywa się poprzez programy priorytetowe, w trybie ciągłego naboru wniosków oraz poprzez konkursy. Beneficjenci dostają pomoc w formie bezzwrotnej (dotacje, dopłaty do kredytów) i zwrotnej (pożyczki, wsparcie kapitałowe).

Fundusz zarządza także środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-20 oraz Programu LIFE. Jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) zarządza środkami pozyskanymi przez Polskę ze sprzedaży na międzynarodowym rynku nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto.

dz806jq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dz806jq