Trwa ładowanie...
d3k4ny4
espi

NETIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

NETIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d3k4ny4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 601 824 1 192 085 381 859 294 976
Zysk operacyjny 44 247 66 505 10 548 16 456
Zysk przed opodatkowaniem 10 844 80 812 2 585 19 997
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 207 14 522 5 056 3 593
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 402 173 309 491 95 874 76 582
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (217 545) (240 256) (51 861) (59 450)
Przeplywy pieniężne netto z działalności finansowej (209 699) (26 226) (49 990) (6 489)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 374 046 3 550 056 820 177 803 762
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 929 386 1 049 683 225 919 237 658
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 485 124 549 185 117 926 124 340
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 444 262 500 498 107 993 113 317
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 444 660 2 500 368 594 258 566 105
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 386 212 391 602 93 882 88 662
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 386 212 230 391 602 064 386 212 230 391 602 064
Średnia ważona liczba akcji 378 768 106 390 579 740 378 768 106 390 579 740
Rozwodniona liczba akcji 380 349 498 393 645 089 380 349 498 393 645 089
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,04 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 172 805 1 154 333 279 585 285 634
Zysk operacyjny 8 141 67 286 1 941 16 650
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (36 300) 81 149 (8 654) 20 080
Zysk / (Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (38 941) 16 191 (9 283) 4 006
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 243 852 315 882 58 132 78 163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (347 060) (257 741) (82 736) (63 777)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 102.947 (26 363) 24 542 (6 523)
Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 541 498 3 421 789 860 882 774 721
Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 186 434 946 703 288 403 214 342
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 792 954 541 318 192 755 122 559
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 393 480 405 385 95 649 91 784
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 355 064 2 475 086 572 479 560 379
Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 386 212 391 602 93 882 88 662
Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 386 212 230 391 602 064 386 212 230 391 602 064
Średnia ważona liczba akcji 378 768 106 390 579 740 378 768 106 390 579 740
Rozwodniona liczba akcji 380 349 498 393 645 089 380 349 498 393 645 089
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,10) 0,04 (0,02) 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,10) 0,04 (0,02) 001
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-11-08
NETIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIA telekomunikacja
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
22 352 00 00 wew. 2061 22 352 23 23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d3k4ny4

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Mirosław Godlewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Jonathan Eastick Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k4ny4

Podziel się opinią

Share
d3k4ny4
d3k4ny4