Trwa ładowanie...
d2clv2z

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (62/2015)

Share
d2clv2z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (dalej jako: ?Netia?, ?Emitent?), informuje, iż w dniu 3 września 2015 r., spółka od niej zależna ? Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: ?Telefonia Dialog?) nabyła 5, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A11 o numerach od 01 (zero jeden) do 05 (zero pięć), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 3 grudnia 2015 r. (dalej jako: ?Obligacje?). Obligacje zostały nabyte przez Telefonię Dialog na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), w szczególności art. 33 pkt 2 w zw. z pkt 1, art. 35, art. 42 i art. 44 ustawy o obligacjach. Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna
Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 3 grudnia 2015 r. (dalej jako: ?Dzień Wykupu?). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 1.022.966.000 zł (jeden miliard dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.050.000.000 zł
(jeden miliard pięćdziesiąt milionów złotych). Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia. Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A11 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii A7, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (zob. raport bieżący Emitenta nr 38/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | telekomunikacja | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 352 00 00 | | 22 352 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | anna.kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526 02 05 575 | | 011566374 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Tomasz Szopa członek zarządu
2015-09-04 Cezary Chałupa członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

Podziel się opinią

Share
d2clv2z
d2clv2z