Trwa ładowanie...
d2no9xs
espi

NETIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (71/2011)

NETIA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (71/2011)

Share
d2no9xs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 46/2011 z dnia 29 września 2011 roku na temat zawarcia przez Netię oraz Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Internetia") z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG ("Kredytodawcy") umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa"), że w dniu 12 grudnia 2011 roku powziął wiadomość o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zorganizowanym zbiorze ruchomości i zbywalnych praw majątkowych Netii stanowiących całość gospodarczą służącą do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Wartość ewidencyjna wyżej wymienionych aktywów w księgach rachunkowych Netii na dzień 31 sierpnia 2011 roku wynosi 1.658.565.222,44 PLN (słownie: miliard sześćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 44/100). Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu
na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił dnia 6 grudnia 2011 roku. Zastaw ustanowiono na rzecz Rabobank Polska S.A. działającego w charakterze administratora zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Kredytodawców na zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek wynikających z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego Netii oraz Internetii przez Kredytodawców na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.050.000.000 PLN (słownie: miliard pięćdziesiąt milionów złotych). Żaden z Kredytodawców nie jest podmiotem powiązanym z Netią. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Jon Eastick członek zarządu
2011-12-13 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

Podziel się opinią

Share
d2no9xs
d2no9xs