Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

NETIA - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znacznej wartości przez Emitenta d...

NETIA - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znacznej wartości przez Emitenta do spółki zależnej ? Netia Brand Management Sp. z o.o. (78/2011)

Share
dgv6cqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znacznej wartości przez Emitenta do spółki zależnej ? Netia Brand Management Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (dalej "Netia", "Emitent") informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 roku doszło do zawarcia znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez Emitenta na rzecz spółki zależnej - Netia Brand Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna") zorganizowanej części przedsiębiorstwa Netia, stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w ramach struktury Netii zespół składników materialnych i niematerialnych, funkcjonujący jako dział pod nazwą Netia Brand Management, które stanowią aktywa o znacznej wartości. Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na podstawie umowy przeniesienia własności wkładu niepieniężnego (aportu) zawartej pomiędzy Emitentem i Spółką Zależną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Netia Brand Management Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Netia Brand Management Sp. z o.o. z kwoty 5.000,00 (pięć
tysięcy) złotych do kwoty 311.049.000,00 (trzysta jedenaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, to jest o kwotę 311.044.000,00 (trzysta jedenaście milionów czterdzieści cztery tysiące) złotych poprzez ustanowienie 6.220.880 (sześciu milionów dwustu dwudziestu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Netia Brand Management Sp. z o.o. zostały objęte przez Emitenta jako jedynego wspólnika Spółki Zależnej i pokryte przez niego wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 311.044.000,00 (trzysta jedenaście milionów czterdzieści cztery tysiące) złotych, którego przedmiot stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa, to jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Emitenta zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych funkcjonalnie, zdolny do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, określony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Emitenta jako Dział Netia Brand
Management, obejmujący także wszelkie prawa oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tą częścią przedsiębiorstwa. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej nastąpiło po ich wartości nominalnej. Własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem aportu przeszła na Spółkę Zależną z dniem zawarcia umowy przenoszącej aport, to jest w dniu 16 grudnia 2011 roku. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu weszły następujące elementy: (i) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych; (ii) ruchome środki trwałe oraz inne ruchomości nie będące środkami trwałymi, w tym wyposażenie związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa ; (iii) umowy najmu, dzierżawy i inne tytuły uprawniające do korzystania z ruchomości oraz pozostałe umowy związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa; (iv) należności z tytułu prowadzonej działalności i wszelkie inne wierzytelności oraz środki pieniężne zgromadzone na
rachunkach bankowych i gotówkowe, związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa; (v) tajemnice przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa; (vi) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym: dokumentacja kadrowo-płacowa; (vii) zespół pracowników Działu stanowiący zakład pracy; (viii) zobowiązania związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Netia Brand Management Sp. z o.o. oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały z dnia 16 grudnia 2011 roku, Emitent będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym Netia Brand Management Sp. z o.o. oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym
tej spółki, stanowi zbycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości. Jest ono jednocześnie nabyciem przez Emitenta aktywów o znacznej wartości. Wartość aportu oraz wartość objętych w zamian za aport udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania za aktywa znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Tom Ruhan członek zarządu
2011-12-16 Jon Eastick członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv