Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

NETMEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

NETMEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 823 132 170 41 970 31 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 625 3 825 1 581 908
EBITDA 8 253 5 011 1 970 1 190
Zysk (strata) brutto 7 279 3 592 1 738 853
Zysk (strata) netto 5 628 3 384 1 343 804
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 628 3 384 1 343 804
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 1 908 47 453
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 105 277 2 651 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 302 -200 -3 175 -48
Przepływy pieniężne netto razem -1 999 1 985 -477 471
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,50 0,28 0,12 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,50 0,28 0,12 0,07
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa razem 84 490 92 834 19 823 22 385
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 096 28 162 6 592 6 791
Zobowiązania długoterminowe 11 641 10 961 2 731 2 643
Zobowiązania krótkoterminowe 16 455 17 202 3 861 4 148
Kapitał własny 56 394 64 671 13 231 15 594
Kapitał zakładowy 1 215 1 215 285 293
Liczba akcji (szt.) ** 9 254 115 12 150 000 9 254 115 12 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 6,09 5,32 1,43 1,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 6,09 5,32 1,43 1,28
Wybrane dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 689 845 164 201
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 118 -1 092 -267 -259
EBITDA -865 -820 -206 -195
Zysk (strata) brutto 3 512 -595 838 -141
Zysk (strata) netto 2 250 -415 537 -98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 273 2 242 304 533
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 260 2 561 778 608
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 219 -4 911 -1 007 -1 166
Przepływy pieniężne netto razem 314 -108 75 -26
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,20 -0,03 0,05 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,20 -0,03 0,05 -0,01
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa razem 50 123 54 849 11 760 13 226
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 014 4 451 1 880 1 073
Zobowiązania długoterminowe 4 698 3 373 1 102 813
Zobowiązania krótkoterminowe 3 316 1 078 778 260
Kapitał własny 42 109 50 398 9 879 12 152
Kapitał zakładowy 1 215 1 215 285 293
Liczba akcji (szt.) ** 9 254 115 12 150 000 9 254 115 12 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,55 4,15 1,07 1,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,55 4,15 1,07 1,00
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w okresie 01 ? 12.2014: 4,1893
średni kurs w okresie 01 ? 12.2013: 4,2110
kurs na dzień 31.12.2014: 4,2623
kurs na dzień 31.12.2013: 4,1472
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr42014Grupa_Netmedia.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Netmedia za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2015-03-02 Janusz Zapęcki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo