Trwa ładowanie...
dpirlot

NETMEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

NETMEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dpirlot
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 823 132 170 41 970 31 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 625 3 825 1 581 908
EBITDA 8 253 5 011 1 970 1 190
Zysk (strata) brutto 7 279 3 592 1 738 853
Zysk (strata) netto 5 628 3 384 1 343 804
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 628 3 384 1 343 804
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 1 908 47 453
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 105 277 2 651 66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 302 -200 -3 175 -48
Przepływy pieniężne netto razem -1 999 1 985 -477 471
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,50 0,28 0,12 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,50 0,28 0,12 0,07
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa razem 84 490 92 834 19 823 22 385
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 096 28 162 6 592 6 791
Zobowiązania długoterminowe 11 641 10 961 2 731 2 643
Zobowiązania krótkoterminowe 16 455 17 202 3 861 4 148
Kapitał własny 56 394 64 671 13 231 15 594
Kapitał zakładowy 1 215 1 215 285 293
Liczba akcji (szt.) ** 9 254 115 12 150 000 9 254 115 12 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 6,09 5,32 1,43 1,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 6,09 5,32 1,43 1,28
Wybrane dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 689 845 164 201
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 118 -1 092 -267 -259
EBITDA -865 -820 -206 -195
Zysk (strata) brutto 3 512 -595 838 -141
Zysk (strata) netto 2 250 -415 537 -98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 273 2 242 304 533
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 260 2 561 778 608
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 219 -4 911 -1 007 -1 166
Przepływy pieniężne netto razem 314 -108 75 -26
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,20 -0,03 0,05 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) * 0,20 -0,03 0,05 -0,01
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa razem 50 123 54 849 11 760 13 226
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 014 4 451 1 880 1 073
Zobowiązania długoterminowe 4 698 3 373 1 102 813
Zobowiązania krótkoterminowe 3 316 1 078 778 260
Kapitał własny 42 109 50 398 9 879 12 152
Kapitał zakładowy 1 215 1 215 285 293
Liczba akcji (szt.) ** 9 254 115 12 150 000 9 254 115 12 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,55 4,15 1,07 1,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,55 4,15 1,07 1,00
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w okresie 01 ? 12.2014: 4,1893
średni kurs w okresie 01 ? 12.2013: 4,2110
kurs na dzień 31.12.2014: 4,2623
kurs na dzień 31.12.2013: 4,1472
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
* - kalkulacja zysku na jedną akcję za 4 kwartały 2014 r. dokonana została w opaciu o średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak skalkulowana liczba akcji za okres 4 kwartałów wynosi 11.275.253 szt. * - liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. została skorygowana o liczbę akcji własnych nabytych w ciągu 4 kwartałów przez Emitenta. Łaczna liczba skupionych akcji własnych na koniec okresu wynosi 2.895.885 szt. ** - kalkulacja wartości księgowej na jedną akcję na 31 grudnia 2014 r. dokonana została w opariu o wskaźnik liczby akcji własnych skorygowany o łączną liczbę akcji skupionych w ciągu 4 kwartałów 2014 r. przez Emitenta. Tak skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.254.115 szt.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr42014Grupa_Netmedia.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Netmedia za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpirlot

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETMEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-625 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Woronicza | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5673100 | | 022 5673101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@netmedia.com.pl | | www.netmedia.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5262361606 | | 016033317 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2015-03-02 Janusz Zapęcki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpirlot

Podziel się opinią

Share
dpirlot
dpirlot