Trwa ładowanie...
d2uw39q
espi

NEUCA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

NEUCA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d2uw39q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4789011 4385410 1145614 1038434
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57166 85388 13675 20219
Zysk (strata) brutto 55996 87704 13395 20768
Zysk (strata) netto 59247 71463 14173 16922
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 58977 72221 14108 17101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 116012 41647 27752 9862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -199187 13782 -47649 3263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 89973 -57157 21523 -13534
Przepływy pieniężne netto, razem 6798 -1728 1626 -409
Średnioważona liczba akcji 4522856 4512604 4522856 4512604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 13,04 16,00 3,12 3,79
Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013
Aktywa razem 2477122 1974800 593252 468373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2039294 1577678 488396 374186
Zobowiązania długoterminowe 144059 77671 34501 18422
Zobowiązania krótkoterminowe 1895235 1500007 453895 355764
Kapitał własny 437828 397122 104856 94187
Kapitał zakładowy 4554 4513 1091 1070
Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa razem 2336425 1917666 561519 462400
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1905511 1507010 457956 363380
Zobowiązania długoterminowe 151337 74396 36371 17939
Zobowiązania krótkoterminowe 1754174 1432614 421585 345441
Kapitał własny 430914 410656 103563 99020
Kapitał zakładowy 4547 4513 1093 1088
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4521904 4333436 1081718 1026127
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21127 43336 5054 10262
Zysk (strata) brutto 30263 38119 7239 9026
Zysk (strata) netto 28385 29912 6790 7083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92750 -22008 22187 -5211
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -188594 1040 -45115 246
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 98497 21761 23562 5153
Przepływy pieniężne netto, razem 2653 793 634 188
Średnioważona liczba akcji 4522856 4512604 4522856 4512604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,28 6,63 1,5 1,57
Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 30.09.2013
Aktywa razem 2928092 2106337 701255 499570
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2662643 1837090 637682 435711
Zobowiązania długoterminowe 299471 85755 71721 20339
Zobowiązania krótkoterminowe 2363172 1751335 565961 415372
Kapitał własny 265449 269247 63573 63859
Kapitał zakładowy 4554 4513 1091 1070
Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
Aktywa razem 2602191 2050739 625392 494488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2327421 1782446 559356 429795
Zobowiązania długoterminowe 295518 71291 71023 17190
Zobowiązania krótkoterminowe 2031903 1711155 488333 412605
Kapitał własny 274770 268293 66036 64693
Kapitał zakładowy 4547 4513 1093 1088
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport IIIkw.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2014-11-12 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-12 JACEK STYKA WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

Podziel się opinią

Share
d2uw39q
d2uw39q