Trwa ładowanie...
d3m48of
espi

NEUCA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

NEUCA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3m48of
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5795092 5687431 1376180 1362716
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 102455 93832 24330 22482
Zysk (strata) brutto 104533 80869 24824 19376
Zysk (strata) netto 85342 64988 20266 15571
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 85347 65633 20268 15726
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27696 124920 6577 29931
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17160 28156 4075 6746
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57691 -146704 -13700 -35150
Przepływy pieniężne netto, razem -12835 6372 -3048 1527
Aktywa razem 1917666 1870529 462400 457543
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1507010 1529819 363380 374203
Zobowiązania długoterminowe 74396 88351 17939 21611
Zobowiązania krótkoterminowe 1432614 1441468 345441 352592
Kapitał własny 410656 340710 99020 83340
Kapitał zakładowy 4513 4548 1088 1112
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4512644 4458630 4512644 4458630
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4512765 4547963 4512765 4547963
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5056594 4904630 5056594 4904630
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,91 14,43 4,49 3,46
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 16,88 13,38 4,01 3,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,00 74,91 21,94 18,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 81,21 69,47 19,58 16,99
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,8 3,2 0,92 0,78
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf
Neuca opinia i raport skonsolidowane.pdf
Raport roczny 2013_GRUPA.pdf
SprawozdanieZarzadu2013_GRUPA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3m48of

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-18 | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-18 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2014-03-18 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-18 JACEK STYKA WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-18 GRZEGORZ DZIK PREZES ZARZĄDU ACCEDIT Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3m48of

Podziel się opinią

Share
d3m48of
d3m48of