Trwa ładowanie...
d2wcgpf
espi

NOWAGALA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

NOWAGALA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d2wcgpf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169 678 160 095 40 450 39 615
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 071 10 503 2 878 2 599
Zysk (strata) brutto 8 072 6 720 1 924 1 663
Zysk (strata) netto 8 240 6 737 1 964 1 667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 883 17 047 2 594 4 218
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 755 -10 086 -1 610 -2 496
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 642 -8 932 -1 583 -2 210
Przepływy pieniężne netto, razem -3 129 -1 662 -746 -411
Aktywa razem 320 762 322 585 77 972 73 036
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 662 119 204 27 873 26 989
Zobowiązania długoterminowe 15 082 43 440 3 666 9 835
Zobowiązania krótkoterminowe 99 580 75 764 24 206 17 154
Kapitał własny 206 100 203 381 50 100 46 047
Kapitał zakładowy 57 038 57 038 13 865 12 914
Liczba akcji 57 038 073 57 038 073 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,13 0,05 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,13 0,05 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,33 4,19 1,05 0,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,33 4,19 1,05 0,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,07 - 0,02 -
Wybrane dane finansowe jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 695 128 161 34 256 31 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 958 1 914 -705 474
Zysk (strata) brutto -4 083 289 -973 72
Zysk (strata) netto -3 548 -210 -846 -52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 108 10 052 1 694 2 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 112 -7 135 -503 -1 766
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 038 -2 536 -1 201 -628
Przepływy pieniężne netto, razem -118 494 -28 122
Aktywa razem 276 486 270 804 67 209 61 312
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 291 86 877 22 921 19 670
Zobowiązania długoterminowe 12 986 28 743 3 157 6 508
Zobowiązania krótkoterminowe 81 305 58 134 19 764 13 162
Kapitał własny 182 195 183 927 44 289 41 643
Kapitał zakładowy 57 038 57 038 13 865 12 914
Liczba akcji 57 038 073 57 038 073 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 -0,05 0,04 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 -0,05 0,04 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,83 3,79 0,93 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,83 3,79 0,93 0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,07 - 0,02 -
* w przypadku pozycji bilansowych dane porównywalne dotyczą stanu na dzień 31.12.2011 r., natomiast w przypadku pozostałych pozycji dane porównywalne to dane za 3 kwartały 2011
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CNG raport okresowy III kw 2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)
d2wcgpf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Paweł Górnicki Wiceprezes zarządu
2012-11-07 Zbigniew Polakowski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf