Trwa ładowanie...
d3pj4u1

NOWAGALA - Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę z...

NOWAGALA - Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. umowy warunkowej o dofinansowanie Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych". (50/2013)

Share
d3pj4u1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. umowy warunkowej o dofinansowanie Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych". | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną umowy warunkowej o dofinansowanie Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych" w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Informacja o zawarciu ww. umowy warunkowej została przekazana w raporcie bieżącym 190/2012 z 3 grudnia 2012 roku. Strony umowy: Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. z siedzibą w Końskich - Beneficjent i Minister Gospodarki ? Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Przedmiot umowy: - przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Wdrażająca/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji
płytek ceramicznych", ze środków publicznych w ramach PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji, Warunek rozwiązujący: Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie do dnia 31 marca 2013 roku: ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego Projektu pn. "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjna technologię produkcji płytek ceramicznych" wraz z pełną, wymienioną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dniu 5 maja 2009 roku, dokumentacją oddziaływania Projektu na środowisko, sporządzoną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku umowa ulega rozwiązaniu z dniem 1 kwietnia 2013 roku, z mocą wsteczną od dnia zawarcia umowy. Ponadto strony umowy ustaliły, iż do dnia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej nie będą mogły być realizowane wypłaty dofinansowania. W związku z otrzymaniem w dniu 28 lutego 2013 roku prawomocnego pozwolenia na budowę, o którym mowa powyżej ww. warunek uległ spełnieniu. Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pj4u1

| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Waldemar Piotrowski Prezes zarządu
2013-02-28 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pj4u1

Podziel się opinią

Share
d3pj4u1
d3pj4u1