Trwa ładowanie...
d2abfsa
fundusze

Nowy fundusz inwestycyjny SEB TFI S.A. w ofercie BOŚ S.A.

Od dnia 18 sierpnia 2008r. Bank Ochrony Środowiska S.A. rozszerzył ofertę funduszy inwestycyjnych o nowy subfundusz rynku pieniężnego SEB Lokata. Fundusz jest dostępny we wszystkich placówkach Banku i skierowany jest do klientów ceniących najwyższy stopień bezpieczeństwa swoich inwestycji.

Share
d2abfsa

Od dnia 18 sierpnia 2008r. Bank Ochrony Środowiska S.A. rozszerzył ofertę funduszy inwestycyjnych o nowy subfundusz rynku pieniężnego SEB Lokata. Fundusz jest dostępny we wszystkich placówkach Banku i skierowany jest do klientów ceniących najwyższy stopień bezpieczeństwa swoich inwestycji.

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie środków w krótkoterminowe, dłużne papiery wartościowe (o terminie wykupu do 1-go roku) oraz inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka w proporcji określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu inwestowanych jest w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie OECD.

Pierwsza minimalna wpłata do funduszu wynosi 100 PLN, a każda kolejna dopłata nie może być niższa niż 50 PLN.
SEB Lokata jest ciekawą propozycją inwestycyjną w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych i może stanowić wartościowe uzupełnienie każdego portfela inwestycyjnego. SEB Lokata jest objęty parasolem SEB FIO, dlatego też dotychczasowi klienci funduszy SEB FIO mogą przenosić swoje środki do nowego subfunduszu bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

d2abfsa

Podziel się opinią

Share
d2abfsa
d2abfsa