Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

NTT SYSTEM S.A. - Raport kwartalny Q 3/2013

NTT SYSTEM S.A. - Raport kwartalny Q 3/2013
Share
dqzlgqf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Skrócone sprawozdanie finansowe (wybrane dane)
Przychody ze sprzedaży 480 146 436 791 113 695 104 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 722 869 1 118 207
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 021 791 242 189
Zysk (strata) netto 801 608 190 145
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 322 -4 435 -5 286 -1 057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -358 -347 -85 -83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -534 9 300 -126 2 217
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -23 214 4 518 -5 497 1 077
Liczba akcji (w szt.) 54 777 825 55 400 000 54 777 825 55 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.01 0.01 0.00 0.00
30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012
Aktywa razem 241 612 246 387 57 304 60 268
Zobowiązania długoterminowe 3 682 3 389 873 829
Zobowiązania krótkoterminowe 115 250 119 477 27 334 29 225
Kapitał własny 122 680 123 521 29 097 30 214
Kapitał podstawowy 83 100 83 100 19 709 20 327
Liczba akcji (w szt.) 54 724 206 55 400 000 54 724 206 55 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2.24 2.23 0.53 0.55
Wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzgledniają dane na dzień 31.12.2012.Panadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2013 oraz na30.09.2012/31.12.2012 przeliczone na walutę w EUR.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkroconeSrodroczneSprawozdanieMSSF_30 09 2013.pdf Raport kwartalny Q_3 2013 (za III kwartał 2013 r)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2013
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-10-29
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trakt Brzeski 89
(ulica) (numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon) (fax)
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
(e-mail) (www)
113-25-18-415 15854360
(NIP) (REGON)
dqzlgqf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2013-10-29 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf