Trwa ładowanie...
d2u0qky
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d2u0qky

10.04. Warszawa - CIR informuje:

Rada Ministrów minutą ciszy uczciła pamięć ofiar tragicznej katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

d2u0qky

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Oznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.

Przyjęto projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013.

Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w roku 2011.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

d2u0qky

Zasadnicza zmiana polega na zintegrowaniu polityk: przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju.

Dojdzie do wyłączenia z działu "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim) oraz polityką miejską. Zagadnienia te zostaną przeniesione do działu "rozwój regionalny". To rozszerzenie kompetencji ministra rozwoju regionalnego stworzy warunki do kompleksowego gospodarowania przestrzenią i rozwoju krajem oraz uczyni go jedynym ośrodkiem decyzyjnym odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem. Jest to krok w kierunku zlikwidowania dualizmu kompetencyjnego w odniesieniu do tych kwestii. Do tej pory sprawy związane z tymi politykami były w gestii dwóch ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz rozwoju regionalnego.

Te zmiany pozwolą na sprawne i skuteczne przygotowanie decyzji strategicznych, dotyczących polityk: przestrzennej i miejskiej. Dzięki temu dojdzie do uporządkowania zasad gospodarowania przestrzenią i stworzenia przejrzystych zasad jej użytkowania, a także wzmocnienia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni, w której żyją i pracują. Te rozwiązania mają też zachęcić samorządy województw do wzajemnej współpracy, co powinno zapewnić spójność w wydatkowaniu środków unijnych.

Ponadto, dzięki tym zmianom możliwe będzie wprowadzenie współzależności celów polityki przestrzennej z celami polityki rozwoju, a także osiągnięcie większej spójności planowania strategicznego z działaniami w ramach programów: rozwoju oraz operacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych (na poziomie krajowym i regionalnym). Możliwa będzie także lepsza koordynacja działań podmiotów i polityk publicznych, a także spójność w określaniu działań państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych.

d2u0qky

Włączenie polityki miejskiej do działu "rozwój regionalny" umożliwi jej wykorzystanie jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Będzie to podstawa do prowadzenia polityki miejskiej w ramach polityki regionalnej. Powinno to skutkować bardziej efektywnym wydatkowaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej. W resorcie rozwoju regionalnego prowadzone są prace nad dokumentem "Krajowa Polityka Miejska", w którym doprecyzowane zostaną instrumenty wsparcia dla obszarów miejskich i określona będzie ich rola w rozwoju kraju.

Z kolei przewidywane powiązanie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym z planowaniem społeczno-gospodarczym powinno wyeliminować duplikację procesów planistycznych (oszczędności w kosztach), zapewnić ściślejszą koordynację różnych polityk sektorowych o charakterze inwestycyjnym z planowaniem przestrzennym, a także łagodzić konflikty związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Nowe regulacje będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia, przedłożone przez ministra finansów.

d2u0qky

Zostanie ustanowiona Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaangażowanie i zasługi pracowników administracji skarbowej oraz innych osób, działających w kraju lub za zagranicą, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju skarbowości, uzasadniają możliwość uhonorowania ich w szczególnej formie tj. odznaką. Chodzi o to, że administracja skarbowa (w skład której wchodzi administracja podatkowa oraz kontrolno-skarbowa) wykonuje dużo bardzo ważnych zadań ustawowych, takich jak np.: wymiar i pobór podatków, kontrola podatkowa, egzekucja administracyjna należności pieniężnych, a także rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych.

Zgodnie z projektem, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała dwa stopnie: odznaka I stopnia (złota) i odznaka II stopnia (srebrna). Będzie nadawana (z zachowaniem kolejności w jej stopniach) przez ministra finansów. Ma być przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz skarbowości, zasługi w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie oraz aktywną i efektywną pracę na rzecz skarbowości, w tym również działania związane z podnoszeniem jakości obsługi podatników. W szczególnych przypadkach minister finansów będzie mógł przyznać złotą odznakę osobie, która nie została wyróżniona srebrną. Koszty związane z jej nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister finansów.


Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

d2u0qky

Zmiany w programie wynikają z konieczności dostosowania jego celów do aktualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców, które wyznaczają zmiany w prawie i rozwijające się technologie informatyczne.

Do programu wprowadzono zapisy, które tworzą lepsze warunki do rozwijania talentów i zainteresowań zdolnych uczniów mieszkających na wsi i obszarach wiejskich. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę unowocześnienia wiejskich bibliotek i czytelni szkolnych, z wykorzystaniem nowych mediów, np. internetu. Placówki te powinny w większym stopniu stawiać na rozwój i modernizację cyfrową. Do programu włączono zapisy stanowiące podstawę do zapewnienia właściwej edukacji i opieki maluchom do 3 roku życia.

Monitorowanie programu pozwala stwierdzić, że dzięki jego realizacji wzrośnie upowszechnienie wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w grupie 3-5 lat do poziomu 62,4 proc. w 2013 r. Pierwotnie planowano, że w 2013 r. ten wzrost osiągnie 50 proc., a poziom ten został już przekroczony w 2011 r. (obecnie w przedszkolach jest 52,1 proc.). Prognozuje się też zwiększenie odsetka gospodarstw na wsi mających komputer - do 72 proc. w 2013 r. Wcześniej zakładano, że komputery będą w 60 proc. gospodarstw.

Po zmianach niektóre działania programu otrzymają następujące brzmienie:

d2u0qky

"Udoskonalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wiejskich (zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej)".

W aktualnym działaniu zajęcia rozwijające zastąpiły terapeutyczne i psychologiczne, a ponadto działanie to uzupełniono o zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

"Wykorzystanie technologii informatycznych w celu upowszechnienia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia, rozwoju i promocji poradnictwa zawodowego na obszarach wiejskich".

Dotychczasowe działanie zmodyfikowano, aby szkoły mogły wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych bez konieczności tworzenia etatów doradców zawodowych.

"Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego internetu i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w placówkach zaspokajających potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne wsi, a także sprzyjanie udostępnianiu bibliotek i czytelni szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych mieszkańcom wsi".

W tym przypadku obecne działanie (Sprzyjanie udostępnianiu bibliotek i czytelni szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych mieszkańców wsi) uzupełniono o zapisy związane ze zwiększeniem dostępu do internetu i przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

"Wspieranie rozwoju poradnictwa oraz innych, niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do 5 lat oraz form opieki dla dzieci w wieku do lat 3".

Działanie rozszerzono o fragment: "form opieki dla dzieci w wieku do lat 3". W efekcie powstało nowe działanie: "Rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3". To z kolei oznaczało konieczność dopisania do podmiotów realizujących to zadanie ZUS-u do podmiotów realizujących to zadanie jako jednostki opłacającej składki za nianie.

Przewidziano także nowe działanie, które uwzględnia system dodatków (do zasiłku rodzinnego) dla dzieci w związku z edukacją. Przyznawany będzie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (np. zamieszka w internacie) - 90 zł miesięcznie, a także dodatek na dojazd do szkoły w innej miejscowości - 50 zł miesięcznie na dziecko. Przewidziano także dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł (wypłacany raz w roku). Będzie można także otrzymać dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 5. roku życia - 60 zł miesięcznie oraz dodatek na niepełnosprawne dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia przez nie 24 lat - 80 zł miesięcznie.

Do programu dodano także działania mające na celu zwiększenie efektów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których jednym z przykładów może być sieć 400 centrów kształcenia na odległość założonych w całej Polsce, będących rezultatem działania: "Centra Kształcenia na Odległość".

Wszystkie zmiany wprowadzone do programu nie spowodują wydatkowania dodatkowych środków budżetowych.


Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011" w roku 2011, przedłożoną przez ministra skarbu państwa.

Pod koniec 2011 r. przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 13 mld zł, co oznaczało zrealizowanie planu w 87,06 proc. (przychody planowano na 15 mld zł). Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa wyniosły 5,147 mld zł, co stanowiło istotne przekroczenie planu (3,3 mld zł), czyli osiągnięcie 155 proc.

W 2011 r. zrealizowano 500 projektów prywatyzacyjnych. Przekształceniami własnościowymi objęto 304 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Sukcesem zakończyła się prywatyzacja 171 spółek, co stanowi 56,25 proc. wszystkich podmiotów objętych przekształceniami. Ponad połowę zbytych spółek stanowiły podmioty z większościowym udziałem Skarbu Państwa (89), w tym 84 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Prywatyzacją pozagiełdową (tzw. branżową) objęto 263 spółki z udziałem Skarbu Państwa dla których przeprowadzono 454 projekty prywatyzacyjne. Stanowi to ponad 90 proc. wszystkich projektów zrealizowanych w 2011 r. Najczęściej stosowanym trybem prywatyzacji pozagiełdowej było zbycie w trybie aukcji ogłoszonej publicznie (43 proc. wszystkich pozagiełdowych projektów prywatyzacyjnych).

Prywatyzacja giełdowa w 2011 r. miała największe znaczenie pod względem wielkości przychodów oraz liczby inwestorów indywidualnych. Zrealizowano 7 projektów giełdowych, w tym przeprowadzono pierwsze oferty publiczne 2 spółek: Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i Banku Gospodarki Żywnościowej SA. W ramach ogólnej wartości debiutów na GPW w 2011 r. na kwotę ponad 8,53 mld zł - ponad 66 proc. to wartość oferty publicznej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jednocześnie, z uwagi na zanotowane w drugim półroczu 2011 r. spadki na rynkach kapitałowych, odłożono w czasie realizację niektórych projektów prywatyzacyjnych, np. zbycie kolejnego pakietu akcji PKO BP SA.

Rok 2011 był wyjątkowy dla Giełdy Papierów Wartościowych. Na warszawskim parkiecie zadebiutowało 210 spółek. W efekcie zanotowano rekordową liczbę IPO (pierwsze wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego). Tym samym warszawska GPW zajęła trzecią pozycję wśród giełd europejskich pod względem wartości IPO w 2011 r. Kapitalizacja polskich spółek notowanych na giełdzie pod koniec zeszłego roku wyniosła 446,15 mld zł.

W 2011 r. przekazano nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego akcje/udziały Skarbu Państwa w 15 spółkach. Zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej (10 podmiotów).

Na koniec grudnia ub.r. proces nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom prywatyzowanych podmiotów dotyczył 1 036 spółek Skarbu Państwa i objął 1,9 mln osób, które nabyły 1,9 mld sztuk akcji/udziałów o wartości nominalnej 6,2 mld zł.

W całym okresie obowiązywania "Planu" zrealizowano 1331 projektów prywatyzacyjnych (dla 763 spółek), czyli objęto działaniami prywatyzacyjnymi ponad 95 proc. spółek wskazanych w dokumencie. Sukcesem zakończono procesy prywatyzacyjne dla 562 spółek, co stanowi 74 proc. wszystkich podmiotów objętych przekształceniami. Łączna wysokość przychodów z prywatyzacji wyniosła 43,926 mld zł, czyli 32 proc. przychodów uzyskanych w całym okresie polskiej transformacji.

Przychody z prywatyzacji giełdowej wyniosły 31,109 mld zł. Dzięki podwyższeniom kapitałów spółek przez GPW pozyskały one prawie 15 mld zł na nowe inwestycje i rozwój. Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa wyniosły 20,066 mld zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d2u0qky

Podziel się opinią

Share
d2u0qky
d2u0qky