Trwa ładowanie...
d33vngw

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d33vngw

03.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,

d33vngw

- projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Podjęła uchwały:

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012 - 2016",

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012 - 2013",

d33vngw

- w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 - 2013".

Posiedzenie Rady Ministrów będzie kontynuowane jutro, 4 stycznia br.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

d33vngw

W projekcie nowelizacji ustawy zrealizowano zapowiedzianą przez premiera Donalda Tuska w expose zmianę systemu corocznej waloryzacji emerytur i rent. Wprowadzenie w 2012 r. waloryzacji kwotowej ma chronić budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niższe świadczenia.

Zgodnie z projektem, wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę, która wyniesie 71 zł. O tę kwotę podwyższone zostaną także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Waloryzacja obejmie również podstawę wymiaru świadczenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r., kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:

d33vngw

- 799,18 zł miesięcznie - to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

- 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy. W projekcie przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

Projekt nowelizacji ustawy nie pociąga za sobą dodatkowych obciążeń budżetu państwa. Wydatki na ten cel mieszczą się w zarezerwowanych środkach zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

d33vngw

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest przedłużenie o 2 lata okresu, w którym o podjęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie będą decydować rodzice. Oznacza to, że dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogą, ale nie muszą rozpoczynać edukację szkolną. Będzie to zależeć od indywidualnych decyzji rodziców.

Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1 września 2014 r., i obejmie dzieci urodzone w 2008 roku i w latach następnych.

Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko sześcioletnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.

Wszystkie dzieci w wieku 5 lat będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej, od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r. będą uczestniczyć w edukacji przedszkolnej. Zapewnienie warunków do kontynuacji przygotowania przedszkolnego będzie zadaniem własnym gmin.

d33vngw

W dwuletnim okresie przejściowym zachowany zostanie obowiązek gmin dotyczący dowożenia dzieci do placówek realizujących wychowanie przedszkolne, do których droga jest dłuższa niż 3 km.

Do roku 2014 kontynuowany będzie program rządowy "Radosna szkoła", który umożliwia zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi. Program oferuje pomoc finansową przeznaczoną na tworzenie odpowiednich warunków kształcenia - chodzi np. o zakupy pomocy dydaktycznych, budowę lub modernizację szkolnych placów zabaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016", przedłożoną przez ministra gospodarki.

W ramach programu we Wrocławiu powstanie nowoczesne centrum operacyjne, które będzie pełnić funkcję centrum usług wspólnych (logistyka, działalność administracyjna oraz zarządzanie procesami). Centrum przejmie część działalności biznesowej prowadzonej obecnie w punktach handlowych w państwach Europy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii). Realizowana inwestycja będzie mieć charakter usługowy. Jej zakończenie przewiduje się na koniec 2016 r.

Nakłady inwestycyjne wyniosą 71 300 000 zł. Utworzonych zostanie 1 000 nowych miejsc pracy, w tym 50 dla osób z wyższym wykształceniem. Inwestycja musi zostać utrzymana przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Podobny wymóg dotyczy liczby zatrudnionych.

Dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników wyniosą 87,2 mln zł. Wsparcie z budżetu państwa z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy wyniesie 3,2 mln zł. Będzie ono wypłacane w latach 2012-2016. Wsparcie będzie uzupełniać pomoc udzielaną inwestorowi w postaci zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskiwanych na terenie wałbrzyskiej SSE. Ocenia się, że zwolnienie z CIT nie przekroczy 8 455 000 zł.

Dopuszcza się obniżenie przez inwestora:

- liczby miejsc pracy nie więcej niż o 10 proc. z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wysokości wsparcia finansowego,

- nakładów inwestycyjnych nie więcej niż 15 proc. z możliwością jednoczesnego obniżenia wsparcia finansowego.

W przypadku, gdy na koniec 2016 r. całkowita liczba nowo utworzonych miejsc pracy będzie niższa niż 900 lub całkowita wartość nakładów inwestycyjnych będzie niższa niż 60 605 000 zł, przedsiębiorca musi zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami identycznymi jak dla zaległości podatkowych.

Szacuje się, że w latach 2012-2016 do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłynie 22,7 mln zł.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy Premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Programem wsparcia zostanie objęta budowa w Środzie Śląskiej zakładu produkującego wysokogatunkowe szyby do pojazdów samochodowych. Inwestycja będzie miała charakter produkcyjny.

Firma Pittsburgh Glass Works jest jedną z innowacyjnych firm o 120-letniej tradycji w produkcji wysokiej jakości szyb samochodowych w USA. W Europie firma dostarczała do tej pory wszystkie szyby samochodowe do samochodów typu Mercedes klasy S.

Inwestor zobowiązał się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 204 494 640 zł i utrzymania zakładu przez 5 lat. Zostanie utworzone 151 nowych miejsc pracy, w tym 13 dla pracowników z wyższym wykształceniem, które będą utrzymane przez 5 lat od dnia ich utworzenia. Wsparciem w ramach programu objęte będą koszty inwestycji.

W latach 2012-2013 z budżetu państwa w ramach programu przewiduje się wydanie 3 578 656 zł. W 2012 r. inwestycja będzie finansowana z rezerwy celowej dla ministra gospodarki.

Inwestor będzie korzystał z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskiwanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowana wysokość zwolnienia to 14,7 mln zł. Przy pełnej realizacji zobowiązań inwestycyjnych przez inwestora, całkowita dopuszczalna pomoc publiczna wyniesie 81,7 mln zł.

W latach 2012-2013 do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinno wpłynąć 1 280 962 zł.

Ze względu na to, że inwestor zobowiązany jest do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia oraz utrzymania produkcji przez 5 lat od dnia jej zakończenia do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2019 powinno wpłynąć ponad 110 mln zł.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012-2013", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Inwestycja obejmie rozbudowę istniejących linii produkcyjnych nabytych przez firmę Samsung od firmy Amica oraz budowę nowej linii produkcyjnej, chodzi o lodówki typu side-by-side. Do tej pory sprzęt AGD Samsunga sprzedawany w Europie był produkowany w Chinach. Dzięki tej inwestycji Wronki mają realną szansę stać się główną bazą produkcyjną sprzętu AGD koncernu Samsung.

Inwestor przewiduje koszty kwalifikowane inwestycji w wysokości 282 400 000 zł oraz koszty utworzenia i utrzymania - przez co najmniej 5 lat - 250 nowych miejsc pracy.

Przewiduje się, że łączne nakłady z budżetu państwa w latach 2012-2013 wyniosą 7 860 000 zł.

Zgodnie z Programem dopuszczalne może być obniżenie nakładów inwestycyjnych o minimum 15 proc., a w konsekwencji proporcjonalne obniżenie przewidzianego wsparcia finansowego. Ponadto, gdy liczba nowych miejsc pracy będzie niższa niż 250, a całkowita wartość inwestycji niższa niż 240 040 000 zł, inwestor będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

W okresie realizacji Programu (2012-2013) do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłynie ponad 111 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw