Trwa ładowanie...
d4az0bz
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d4az0bz

24.08. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z 19 stycznia 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw.

d4az0bz

Wydała rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Rada Ministrów podjęła uchwały:

- w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez spółkę "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" obligacji przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z kredytu zaciągniętego w WestLB AG Oddział w Londynie w 2003 r.;

- w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

d4az0bz

Przyjęto informację: Stan ochrony przeciwpożarowej obiektów socjalnych w Polsce w świetle wyników czynności kontrolnych i kontrolno-rozpoznawczych, prowadzonych w okresie po zaistnieniu pożaru w Kamieniu Pomorskim (13.04.2009 r.) do 15 sierpnia 2009 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem, w pewnych sytuacjach prokurator i sąd będą mogli odstąpić od ścigania za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek, co oznacza niską społeczną szkodliwość czynu, i nie jest dilerem. Idea tego rozwiązania jest taka, aby do więzień nie trafiali ludzie przyłapani na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyku, ale dilerzy i producenci. Nowe prawo pozwoli oddzielić osoby uzależnione i używające narkotyków od osób, które dopuszczają się przestępstwa produkcji lub handlu nimi.

d4az0bz

Dotychczasowe przepisy w praktyce nie przyniosły oczekiwanych efektów - nie ograniczyły używania narkotyków w Polsce oraz nie umożliwiły skutecznego ścigania dilerów. Jednocześnie z osób uzależnionych uczyniły przestępców, chociaż narkomania uznawana jest za chorobę. Dodatkowo, obowiązujące regulacje okazały się kosztowne. Rocznie karanie skazanych za posiadanie narkotyków kosztuje budżet państwa 80 mln zł.

W ramach nowelizacji przewidziano nałożenie na prokuratora i sąd obowiązku zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego (oskarżonego) środków odurzających lub substancji psychotropowych. Dotyczyć to będzie sytuacji, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka jest użytkownikiem takich środków. Obecnie takie dane nie są zbierane w procesie karnym. Prokurator i sąd nie wiedzą zatem, czy mają do czynienia z osobą, która jest ofiarą uzależnienia (problem medyczny i społeczny), czy też z osobą podejrzaną o handel, produkcję lub przemyt narkotyków (problem karny). Obecny stan prawny praktycznie wyklucza stosowanie przez prokuratora i sąd środków profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, będących już teraz w ich dyspozycji. Nowe rozwiązanie, nakazujące zbieranie tych informacji, tworzy podstawy do kierowania oskarżonych przez sąd i prokuratora na leczenie, zgodnie z zasadą "przede wszystkim leczyć zamiast karać".

Zaproponowano też zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby uzależnionego kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli osoba uzależniona lub używająca substancji szkodliwych popełni przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i podda się leczeniu, to prokurator będzie mógł zawiesić postępowanie karne wobec niej do czasu zakończenia leczenia. Prokurator, po uwzględnieniu wyników leczenia, będzie decydował o dalszym prowadzeniu postępowania lub wystąpieniu do sądu z wnioskiem o jego warunkowe umorzenie.

Ponadto, skazany odbywający karę pozbawienia wolności będzie mógł mieć przerwę w jej odbywaniu w celu podjęcia leczenia poza zakładem karnym. Chodzi o osoby uzależnione, skazane za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem. Za udzieleniem przerwy będą musiały przemawiać względy lecznicze i wychowawcze.

d4az0bz

Zgodnie z projektem nowelizacji, zabronione będzie prowadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. Jednocześnie nie będzie można reklamować środków spożywczych lub innych produktów (dopalaczy) poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie podobne do substancji psychotropowych lub środków odurzających lub ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak wspomniane substancje i środki. To rozwiązanie stanowi kolejny ważny krok w walce z dopalaczami.

Według znowelizowanych przepisów, jednostki administracji rządowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej będą mogły wejść w posiadanie (przez konfiskatę) substancji psychotropowych lub środków odurzających w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Chodzi o to, aby po zatrzymaniu tych produktów, służby te mogły przechowywać próbki, na podstawie których określą, czy mają do czynienia z przestępstwem. Ilości narkotyku przeznaczone do badań mają być niewielkie, pozostałe - zostaną zniszczone.

Na zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące leczenie lub rehabilitację osób używających narkotyki, nałożono obowiązek współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pełniącym funkcję kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Przedmiotem tej współpracy ma być gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób zgłaszających się na leczenie z powodu uzależnienia, z uwzględnieniem ochrony ich prywatności.


Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z 19 stycznia 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw, przedłożoną przez ministra finansów.

d4az0bz

Zgodnie z autopoprawkami do projektu nowelizacji ustawy, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do zainstalowania i przechowywania informacji oraz danych dotyczących ww. zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do prowadzenia archiwizacji wszystkich informacji wymienianych pomiędzy podmiotem, a uczestnikiem zakładów w urządzeniu zainstalowanym na terytorium RP. Dzięki temu możliwa będzie kontrola całego procesu zakładów wzajemnych. Tego rodzaju rozwiązania funkcjonują już w innych państwach, m.in. we Francji. Podmiot organizujący zakłady wzajemne powinien też zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych informacji - zarówno jeśli chodzi o ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych zbiorów, ale również zadbać o to, by dane te nie uległy zniszczeniu.

Ponadto podmiot urządzający zakłady wzajemne w sieci internetowej będzie miał obowiązek zapewnić funkcjonariuszowi celnemu dostęp do urządzenia archiwizującego w miejscu jego zainstalowania i przechowywania. Powinien również udostępnić odpowiednie narzędzia i oprogramowanie pozwalające odczytywać, przetwarzać i kopiować te informacje. Określono, że dane powinny być przechowywane przez 5 lat, a po upływie tego czasu powinny zostać usunięte.

Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur będą podane w rozporządzeniu ministra finansów.

d4az0bz

Uregulowano również kwestie dotyczące transakcji wynikających z zakładów. Transakcje wynikające z zakładów wzajemnych muszą być realizowane za pośrednictwem banku krajowego, przez oddział banku zagranicznego bądź instytucje kredytowe, które prowadzą działalność (lub oddział) w ramach działalności transgranicznej.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Chodzi o uzupełnienie, z przyczyn demograficznych, niedoboru środków funduszu emerytalnego, aby zapewnić wypłatę bieżących emerytur. Od wielu lat obserwujemy bowiem niekorzystny trend: rośnie liczba Polaków przechodzących na emeryturę, spada liczba osób pracujących, czyli odprowadzających składki emerytalne. Aby wypłaty emerytur przebiegały bez zakłóceń środki powinny trafić do FUS we wrześniu br., bo w tym miesiącu będzie on dysponował kwotą dotacji wynoszącą 3,2 mld zł. To rozwiązanie obniży dług Skarbu Państwa i dług FUS oraz zmniejszy potrzeby pożyczkowe państwa.

Fundusz Rezerwy Demograficznej został utworzony w 2002 r. Ze środków w nim zgromadzonych mają być finansowane niedobory środków w FUS. Na 16 sierpnia 2010 r. FRD dysponował środkami w wysokości ponad 12,7 mld zł. Jeśli w tym roku trafi do niego 9,5 mld zł z prywatyzacji, to pod koniec 2010 r. na jego koncie powinno być 13,3 mld zł.

      • Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez spółkę "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" obligacji przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z kredytu zaciągniętego w WestLB AG Oddział w Londynie w 2003 r., przedłożoną przez ministra finansów.

Rząd udziela na rzecz obligatariuszy gwarancji wykonania zobowiązań PKP SA wynikających z wyemitowania obligacji o wartości 400 mln zł, przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z kredytu zaciągniętego w WestLB AG oddział w Londynie w 2003 r. Gwarancja będzie na poziomie 430 mln zł i wygaśnie 7 marca 2018 r.

Jednym ze zobowiązań zaciągniętych przez PKP SA, przypadającym do spłaty w 2010 r., jest kredyt wzięty w WestLB AG oddział w Londynie w wysokości 700 mln zł. PKP SA zaplanowało spłatę części zadłużenia wynikającego z tego kredytu poprzez pozyskanie środków z emisji obligacji. Organizatorami emisji obligacji PKP SA, przewidzianej do objęcia gwarancją Skarbu Państwa, będą banki: Nordea Bank Polska SA i WestLB Bank Polska SA (pierwotni obligatariusze).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Zgodnie z uchwałą, minister gospodarki zgłosi zamiar przystąpienia Polski do Agencji Energii Jądrowej OECD. Ma to związek z podjęciem przez rząd decyzji o rozwijaniu energetyki jądrowej w naszym kraju. Ze względu na brak doświadczeń w tej dziedzinie, Polska chce skorzystać z najlepszych praktyk i doświadczeń innych państw. Z tego powodu zabiegamy o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej OECD (Nuclear Energy Agency OECD - NEA).

Starania o członkostwo w NEA podjęliśmy już w 1999 r., jednak wtedy nasz wniosek nie został zaakceptowany. Polska jednak nie zaprzestała tych starań, i w kwietniu 2010 r. poparły nas jednomyślnie wszystkie państwa organizacji. Ponieważ poprzedni wniosek o członkostwo odrzucono, konieczny jest powtórny.

NEA została utworzona w 1957 r. Należy do niej 28 państw. Zajmuje się promowaniem współpracy państw członkowskich w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i bezpieczeństwa.

Polska od 2007 r. reprezentowana jest w pracach komitetów i grup roboczych NEA na zasadzie ad hoc. Ocenia się, że proponowane przez NEA rozwiązania oraz wymiana doświadczeń z innymi państwami-członkami będą miały pozytywny wpływ na rozwijanie i wykorzystywanie energetyki jądrowej w naszym kraju.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Rada Ministrów przyjęła informację: Stan ochrony przeciwpożarowej obiektów socjalnych w Polsce w świetle wyników czynności kontrolnych i kontrolno-rozpoznawczych, prowadzonych w okresie po zaistnieniu pożaru w Kamieniu Pomorskim (13.04.2009 r.) do 15 sierpnia 2009 r., przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Po pożarze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim główny inspektor nadzoru budowlanego wytypował obiekty socjalne do kontroli. Państwowa Straż Pożarna (PSP), przy współudziale przedstawicieli powiatowych urzędów nadzoru budowlanego, skontrolowała 2755 budynków socjalnych, w tym 423 hotele pracownicze przekształcone w budynki mieszkalne wielorodzinne, 2206 wielorodzinnych mieszkalnych budynków socjalnych oraz 126 innych budynków, tj. domów pomocy społecznej, obiektów MONAR, hoteli pracowniczych.

We wszystkich tych budynkach stwierdzono 5233 nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej nieprawidłowości odnosiło się do stanu instalacji użytkowych (1537 obiektów). Kolejne uchybienia dotyczyły m.in.: stanu dróg ewakuacyjnych (875 obiektów), ewakuacji stwarzającej zagrożenie dla życia ludzi (809 obiektów), instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych (512 obiektów).

W efekcie PSP wydała 1230 decyzji wzywających do usunięcia uchybień, skierowała 420 wystąpień do innych organów, wydała 49 decyzji o wstrzymaniu robót i zakazie eksploatacji obiektów. W 12 przypadkach wszczęła postępowanie egzekucyjne i skierowała jeden wniosek do prokuratury.

Z danych tych wynika, że stan ochrony przeciwpożarowej w obiektach socjalnych jest niezadowalający. Świadczy o tym nie tylko duża liczba uchybień, ale także ich rodzaj. Chodzi zwłaszcza o zły stan instalacji użytkowych i brak warunków bezpiecznej ewakuacji. Dlatego zarządcy budynków powinni zwrócić większą uwagę na kwestie przestrzegania w nich przepisów przeciwpożarowych. Z kolei PSP powinna skuteczniej nadzorować te obiekty.

Z informacji wynika również, że za zły stan techniczny budynków socjalnych odpowiedzialni są ich właściciele lub zarządcy, którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Zaniedbania dotyczą najczęściej braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie okresowych kontroli. Nie są również przeprowadzane niezbędne naprawy i prace konserwatorskie. Często dopiero kontrole zmuszają właścicieli i zarządców do realizacji obowiązków ustawowych. Okazało się też, że nawet budynki niedawno oddane do użytku często są zdewastowane. Dlatego niezbędne jest zdecydowane egzekwowanie nie tylko od właścicieli i zarządców, ale także od lokatorów budynków, właściwego ich utrzymywania. Niedopuszczalne jest zwłaszcza dewastowanie instalacji elektrycznych i gazowych, a także samowolne ich podłączanie w mieszkaniach, co grozi pożarem lub wybuchem gazu.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz