Trwa ładowanie...
d1xmo79

ODLEWNIE - nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (6/2015)

ODLEWNIE - nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (6/2015)

Share
d1xmo79

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ODLEWNIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 05 maja 2015 roku na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity 2013 r. poz. 1382.) Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 10/16 poinformował, że na skutek połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonanego w trybie art. 492§ 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska S.A. na Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., w dniu 30 kwietnia 2015 roku Bank nabył w drodze sukcesji uniwersalnej 1.952.896 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Akcje te uprawniają do 1.952.896 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące
osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 9,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 9,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia akcji Bank przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem nabycia Bank posiadał 1.303.586 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 1.303.586 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu nabycia Bank posiada 3.256.482 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki reprezentujących 3.256.482 trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,76%kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 15,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bank oświadczył, że: 1. nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, 2. nie istnieją podmioty zależne od Banku posiadające akcje Spółki, 3. nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE POLSKIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ODLEWNIE | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 27-200 | | Starachowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Aleja Wyzwolenia | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 275 86 00 | | (0-41) 275 86 82 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@odlewniepolskie.pl | | odlewniepolskie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 664-00-05-475 | | 290639763 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-05-06 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79