Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ półroczna struktura aktywów

...
Share
d27uut4

08.07. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 16 042 896 672,33 59,64 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1013 1 526 853 248,58 5,68 1.2. DS1015 1 571 124 582,82 5,84 1.3. DS1017 1 161 580 500,00 4,32 1.4. DS1019 1 082 914 900,00 4,03 1.5. DZ1111 823 935 810,56 3,06 1.6. OK0112 989 125 548,00 3,68 1.7. OK0711 1 000 065 000,00 3,72 1.8. OK0712 635 530 000,00 2,36 1.9. PS0412 784 137 250,00 2,91 1.10. PS0413 1 302 387 200,00 4,84 1.11. PS0414 1 826 167 512,40 6,79 1.12. PS0415 542 409 750,00 2,02 1.13. PS0511 1 060 918 550,00 3,94 1.14. WS0922 972 144 500,00 3,61 1.15. WZ0118 379 915 540,14 1,41 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 376 551 690,30 1,40 wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. 361 407 000,00 1,34 3. Akcje spółek notowanych na 8 598 338 935,66 31,96 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. BANK Polska Kasa Opieki S.A. 724 694 574,60 2,69 3.2. ING Bank Śląski S.A. 279 270 314,52 1,04 3.3. KGHM Polska Miedź S.A. 474 559 326,30 1,76 3.4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 350 047 187,92 1,30 3.5. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 586 908 205,42 2,18 3.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 829 335 594,51 3,08 Polski S.A. 4. Akcje spółek notowanych na 239 489 109,59 0,89 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy 38 686 149,45 0,14 inwestycyjnych 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 152 224 723,24 0,57 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i
inne dłużne papiery 1 002 318 022,99 3,73 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 8. Obligacje emitowane przez Bank 372 191 140,00 1,38 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. IDS1018 319 854 640,00 1,19 9. Środki pieniężne 14 969 875,97 0,06 10. Należności 62 444 348,68 0,23

kom abs/

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4