Trwa ładowanie...
dz1silo
miesiąc

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Miesięczną strukturę aktywów OFE WARTA za miesiąc czerwiec 2008

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/06/2008)

1 . Obligacje, bony...

Share
dz1silo

Miesięczną strukturę aktywów OFE WARTA za miesiąc czerwiec 2008

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/06/2008)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 56,028 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 8,454 % walucie polskiej 4 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 26,157 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,061 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,173 % 7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 % dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 12 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa 0,000 % w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5,436 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 % której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 . Listy zastawne 0,986 % 17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 . Należności 2,635 % 19 . Środki pieniężne 0,071 %

kom abs/

dz1silo

Podziel się opinią

Share
dz1silo
dz1silo