Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2012

OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d3p3vsv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
(badane) (badane) (badane) (badane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 290 925 380 890 69 706 92 000
Koszty działalności operacyjnej 230 432 280 308 55 212 67 705
Zysk brutto 55 189 107 610 13 223 25 992
Zysk netto / całkowity dochód za okres 44 151 85 768 10 579 20 716
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
? podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO) 2,27 1,70 0,54 0,41
? rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO) 2,26 1,69 0,54 0,41
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 46 427 140 472 11 124 33 929
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (69 630) (224 149) (16 683) (54 141)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 20 483 75 230 4 908 18 171
Przepływy pieniężne netto razem (2 720) (8 447) (652) (2 040)
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
(badane) (badane) (badane) (badane)
Aktywa trwałe, w tym: 348 040 401 609 85 133 90 928
Inwestycje długoterminowe 298 244 379 161 72 952 85 845
Aktywa obrotowe, w tym: 87 251 95 543 21 342 21 632
Należności z tytułu dostaw i usług 30 956 19 290 7 572 4 367
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 41 608 62 554 10 178 14 163
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 767 11 487 2 144 2 601
Aktywa razem 435 291 497 152 106 475 112 559
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 111 551 67 911 27 286 15 376
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 24 649 45 946 6 029 10 403
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 53 328 - 13 044 -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 45 024 175 794 11 013 39 801
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - 164 230 - 37 183
Zobowiązania ogółem 156 575 243 705 38 299 55 177
Kapitał własny ogółem 278 716 253 447 68 176 57 382
Kapitał podstawowy 542 542 133 123
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 250 54 250 54 250 54 250
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 EURO = 4.0882 zł oraz na 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EURO = 4.4168 zł; Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.1736 zł oraz 1 EURO = 4.1401 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012.PDF Opinia biegłego rewidenta
Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance 1.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2012 Open Finance_1
Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance 2.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2012 Open Finance _2
Pismo Prezesa Open Finance za rok 2012.pdf Pismo Prezesa Open Finance za rok 2012
Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012.PDF Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012
Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2012.pdf Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-28
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
5213280836 015672908
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3p3vsv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu
2013-02-28 Wojciech Gradowski Członek Zarządu
2013-02-28 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Chomicki Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv