Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3wzq9m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
(badane) (badane) (badane) (badane)
Przychody z tytułu pośrednictwa 450 713 409 386 107 991 98 883
Koszty działalności operacyjnej 364 942 304 763 87 441 73 612
Zysk brutto 117 289 112 696 28 103 27 220
Zysk netto / całkowity dochód za okres 123 215 90 113 29 522 21 766
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
? podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO) 2,27 1,70 0,54 0,41
? rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO) 2,26 1,69 0,54 0,41
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 054 140 890 6 961 34 030
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (86 993) (188 192) (20 844) (45 456)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 24 298 75 137 5 822 18 148
Przepływy pieniężne netto razem (33 641) 27 835 (8 060) 6 723
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
(badane) (badane) (badane) (badane)
Aktywa trwałe, w tym: 414 271 420 930 101 333 95 302
Inwestycja w jednostce stowrzyszonej 55 254 11 516 13 515 2 607
Wartości niematerialne 292 819 367 713 71 625 83 253
Aktywa obrotowe, w tym: 186 714 178 264 45 671 40 360
Należności z tytułu dostaw i usług 98 211 36 033 24 023 8 158
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 67 273 85 631 16 455 19 388
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 128 47 769 3 456 10 815
Aktywa razem 600 985 599 194 147 005 135 662
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 176 374 126 836 43 142 28 717
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 39 893 59 158 9 758 13 394
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe 20 077 53 167 4 911 12 037
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 53 328 - 13 044 -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 62 486 214 566 15 284 48 580
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - 164 230 - 37 183
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 43 805 28 000 10 715 6 339
Zobowiązania ogółem 238 860 341 402 58 427 77 296
Kapitał własny ogółem 362 125 257 792 88 578 58 366
Kapitał podstawowy 542 542 133 123
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 250 54 250 54 250 54 250
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad: Poszczególne pozycje skonsolidowanych aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 EURO = 4.0882 zł oraz na 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1 EURO = 4.4168 zł; Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.1736 zł oraz 1 EURO = 4.1401 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012.PDF Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012
Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance 1.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance_1
Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance 2.pdf Oświadczenie Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance_2
Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2012.pdf Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2012
Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012.PDF Raport biegłego rewidenta Grupa Open Finance za rok 2012
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-28
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
5213280836 015672908
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3wzq9m

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu
2013-02-28 Wojciech Gradowski Członek Zarządu
2013-02-28 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Chomicki Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m