Trwa ładowanie...
d30ibbs

OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ (13/2013)

OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ (13/2013)

Share
d30ibbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 27 lutego 2013 r. zawarł cztery aneksy do czterech warunkowych umów nabycia akcji spółki Home Broker Nieruchomości S.A. z następującymi podmiotami: LC Corp B.V., JA INVESTMENTS B.V. (poprzednio H.P. Holding 3 B.V.), Aegaeon B.V., Damianem Milibrand oraz A.Nagelkerken BV ("Aneksy"). Aneksy zostały zawarte z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2012 r. Intencją stron jest rozliczenie ceny na podstawie skonsolidowanego zysku netto Grupy Home Broker Nieruchomości S.A. za rok 2012 skorygowanego o wynik na istotnych transakcjach jednorazowych. Do powyższych umów zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości S.A. brany pod uwagę przy rozliczeniu transakcji oznacza skonsolidowany zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazany w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Home Broker Nieruchomości S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012
roku, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że skonsolidowany zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości S.A. wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej grupy sporządzonym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie pomniejszony o: a) zysk netto rozpoznany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Home Broker Nieruchomości sporządzonym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku w związku z zawarciem transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w dniu 1 grudnia 2012 roku pomiędzy HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. s.k.a. a HB Finance Sp. z o.o., w zakresie skutków podatkowych (w szczególności CIT, PCC, podatek odroczony), uwzględniający również kwotę wynagrodzenia należnego Deloitte Advisory Sp. z o.o. wynikającą z Umowy zawartej w dniu 25 września 2012 roku pomiędzy HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k. a Deloitte Advisory Sp. z o.o. na potrzeby transakcji oraz kwotę wynagrodzenia należnego
Ernst&Young Audit Sp. z o.o. wynikającą z Umowy zawartej w dniu 15 października 2012 roku pomiędzy Home Broker Nieruchomości S.A. a Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na potrzeby transakcji, oraz b) zysk netto rozpoznany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Home Broker Nieruchomości sporządzonym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wynikający z: i) Umowy sprzedaży praw ze zgłoszenia znaków towarowych zawartej w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy Home Broker Nieruchomości S.A. i Idea Bank S.A., dotyczącej znaków słownych, graficznych i słowno-graficznych LION?S HOUSE; ii) Umowy przeniesienia domen zawartej w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy Home Broker Nieruchomości S.A. i Idea Bank S.A., iii) Umowy zawartej w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy Home Broker Nieruchomości S.A. i Idea Bank S.A., dotyczącej przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu położonego w Warszawie przy ul. Wilczej 3, iv) Umowy sprzedaży baz danych zwartej w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy
Home Broker Nieruchomości S.A. i Idea Bank S.A., v) Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych zawartej w dniu 28 czerwca 2012 roku pomiędzy Home Broker Nieruchomości S.A. i Idea Bank S.A.. Zysk netto opisany w punkcie a) powyżej podlega całkowitemu wyłączeniu z ustalenia ostatecznej ceny zakupu. Natomiast zysk opisany w punkcie b) dla celów ustalenia ostatecznej ceny zakupu akcji nie będzie podlegał mnożeniu razy 7 a będzie mnożony razy 1. O zawarciu czterech warunkowych umów nabycia akcji spółki Home Broker Nieruchomości S.A., Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 66/2011 r. z dnia 30 września 2011 r. oraz w Raporcie bieżącym nr 69/2011 r. z dnia 21 października 2011 r. Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213280836 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30ibbs

Podziel się opinią

Share
d30ibbs
d30ibbs