Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow ...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6/2014)
Share
d4bp3e7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPEN-NET S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Janusza Kumala ? Prezesa i jednocześnie Akcjonariusza OPEN-NET S.A. w sprawie przewłaszczenia posiadanych przez niego akcji zwykłych na okaziciela Spółki OPEN-NET S.A. o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. informuję, iż w wyniku dokonania przeze mnie przewłaszczenia na zabezpieczenie w dniu 12 listopada 2014 roku w ramach transakcji niepublicznej 605 500 (słownie: sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela OPEN-NET S.A. przekroczyłem próg swojego zaangażowania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym oświadczam, że po dokonaniu powyższej transakcji nie posiadam akcji
spółki OPEN-NET S.A. Zgodnie z treścią ww. druga strona umowy tj. spółka Weilverda UG została zobowiązana do powrotnego przeniesienia akcji po przeprowadzeniu w spółce OPEN-NET S.A. procesu pozyskania inwestorów strategicznych dla spółki. Jednocześnie zgodnie z treścią umowy spółka udzieliła mi - Januszowi Kumala pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji objętych przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Umowa ponadto przewiduje zakaz zbycia akcji nią objętych przez spółkę. Przed ww. dniem posiadałem 605.500 (słownie: sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji Open-Net S.A. co stanowiło 23,43% udziału w kapitale zakładowym Open-Net S.A. i 23,43 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7