Trwa ładowanie...
dln563a
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2014)
Share
dln563a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
OPEN-NET S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPEN-NET S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Weilverda UG z siedzibą w Mainz o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. informuję, iż w wyniku zawarcia poza rynkiem regulowanym NewConnect umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w dniu 12 listopada 2014 roku nabyłem 605 500 (słownie: sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela OPEN-NET S.A. W wyniku wyżej opisanej transakcji posiadam obecnie 605.500 (słownie: sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji OPEN-NET S.A. co stanowi 23,43% udziału w kapitale zakładowym OPEN-NET S.A. i 23,43 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.?

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN-NET S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-384 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bednorza 1
(ulica) (numer)
+48 (32) 798 26 05 +48 (32) 798 26 25
(telefon) (fax)
office@open.net.pl www.open.net.pl
(e-mail) (www)
6281693959 273390216
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a