Trwa ładowanie...
d2tukbb
espi
13-11-2012 17:39

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d2tukbb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 006 104 886 31 231 26 098
Zysk (strata) ze sprzedaży 21 045 18 068 5 017 4 496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 863) 3 444 (683) 857
Zysk (strata) brutto (674) 3 399 (161) 846
Zysk (strata) netto (748) 2 716 (178) 676
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 987) 4 200 (474) 1 045
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 290 220 784 55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 901) 2 573 (692) 640
Przepływy pieniężne netto, razem (1 598) 6 993 (381) 1 740
Aktywa, razem 124 841 136 130 30 347 30 860
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 437 54 285 12 260 12 306
Zobowiązania długoterminowe 2 892 3 068 703 696
Zobowiązania krótkoterminowe 47 545 51 217 11 557 11 611
Kapitał własny 74 404 81 845 18 086 18 554
Kapitał zapasowy 13 936 13 936 3 388 3 159
Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) 0,19 (0,01) 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) 0,19 (0,01) 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,34 5,87 1,30 1,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,34 5,87 1,30 1,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0 0,05 0
1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na 30.09.2012 - 4,1138 Tabela nr 189/A/NBP/2012 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30.09.2011 - 4,1112 Tabela nr 190/A/NBP/2011.2. Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prezentowane są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 - 4,1948 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 - 4,0190.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raportqsr32012.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-13 | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 052 374 03 95 | | 052 3418850 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-11-13 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2012-11-13 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2012-11-13 Andrzej Reysowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tukbb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tukbb