Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
dm604hu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 259 093 207 082 61 726 49 482
Zysk (strata) ze sprzedaży 38 723 33 571 9 225 8 022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 740 -1 143 891 -273
Zysk (strata) brutto 3 399 1 969 810 470
Zysk (strata) netto 3 538 1 359 843 325
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 398 2 058 4 145 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 374 1 744 -327 417
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 005 -3 029 -2 384 -724
Przepływy pieniężne netto razem 6 019 773 1 434 185
Aktywa razem 105 600 105 987 25 463 25 963
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 320 29 826 8 517 7 307
Zobowiązania długoterminowe 28 2 171 7 532
Zobowiązania krótkoterminowe 35 292 27 655 8 510 6 775
Kapitał własny 70 280 76 161 16 946 18 657
Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 360 3 414
Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,10 0,06 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,10 0,06 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,04 5,47 1,22 1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,04 5,47 1,22 1,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 Tabela nr 251/A/NBP/2013 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2012 roku – 4,0822 Tabela nr 252/A/NBP/2011. 2.Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prezentowane są według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku – 4,1975 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku – 4,1850.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 2014-02-21 o treści:
Korekta rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku
Plik Opis
rb7.pdf Korekta rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
skonsolidowany-raport-4q2013-k.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSf
w walucie
data przekazania:
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
dm604hu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-02-21 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2014-02-21 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2014-02-21 Andrzej Reysowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu