Trwa ładowanie...
d2fw28t

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2fw28t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 322 735 259 094 77 113 61 726
Zysk (strata) ze sprzedaży 52 993 39 606 12 662 9 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 363 4 237 1 042 1 009
Zysk (strata) brutto 4 745 3 674 1 134 875
Zysk (strata) netto 4 249 3 393 1 015 808
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 904 19 247 1 854 4 641
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 510 -2 899 -354 -699
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 587 -10 006 -607 -2 413
Przepływy pieniężne netto razem 3 807 6 342 893 1 529
Aktywa razem 121 188 137 753 28 433 33 216
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 105 70 880 11 521 17 091
Zobowiązania długoterminowe 344 1 126 81 272
Zobowiązania krótkoterminowe 48 761 69 754 11 440 16 820
Kapitał własny 72 083 66 873 16 912 16 125
Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 270 3 360
Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,24 0,07 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,24 0,07 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,17 4,80 1,21 1,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,17 4,80 1,21 1,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,01
1.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 Tabela nr 252/A/NBP/2014 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 Tabela nr 251/A/NBP/2013. 2.Wykazane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych prezentowane są według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku – 4,1852 oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku – 4,1975.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 9/2015 | | z dnia | 2015-02-26 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje skorygowane wartości wybranych pozycji Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014. Sprostowanie obejmuje pozycje Koszty ze sprzedaży oraz Przychody ze sprzedaży za okres 01.10.2014 – 31.12.2014 przedstawione w tabeli Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na stronie 5, a także pozycje Koszty ze sprzedaży oraz Razem koszty operacyjne w tabeli Koszty operacyjne na stronie 24. Przedstawiona w opublikowanym raporcie wartość Kosztów ze sprzedaży wynosiła -17 086 tys. zł, a winna być -15 928 tys. zł, wartość Razem koszty operacyjne była -18 084, winna być -16 926, zaś przedstawiona wartość Przychodów ze sprzedaży wynosiła 128 512 tys. zł, a winna być 127 354 tys. zł. W związku z powyższym Emitent w dniu 26 lutego 2015 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany raport za IV kwartał 2014 roku. Wszystkie pozostałe dane umieszczone w opublikowanym w dniu 25 lutego 2015 roku raporcie kwartalnym pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd
OPONEO.PL S.A. informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

d2fw28t

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
qsr42014-k.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 374 03 95 | | 052 3418850 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d2fw28t

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2015-02-26 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2015-02-26 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2015-02-26 Andrzej Reysowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t