Trwa ładowanie...
d4farph
d4farph
espi

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. (40/2013)

OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. (40/2013)
Share
d4farph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą z podmiotem Center IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Towarowej 22. Łączna wartość obrotów na dzień przekazania raportu wynosi netto: 2.739.570,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych zero groszy). Spółka podaje, że najwyższą spośród transakcji w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. jest umowa podpisana przez Spółkę w dniu 29.10.2013 r. W umowie tej Spółka działa jako Zamawiający, a Center IT Sp. z o.o. jako Wykonawca. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu informatycznego w związku z realizowanymi przez Spółkę kontraktami. Łączna wartość umowy wynosi netto: 2.562.600,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych zero groszy). Przedmiotowa umowa przewiduje zastosowanie kar umownych. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w
wysokości: ?0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy, ?0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ?0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi, ?20% wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku: ?zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, ?20% wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju kontraktów. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-002 Jasionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tajęcina 113
(ulica) (numer)
17 867 21 00 17 852 01 38
(telefon) (fax)
www.opteam.pl
(e-mail) (www)
813-033-45-31 008033000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4farph

Podziel się opinią

Share
d4farph
d4farph