Trwa ładowanie...
d1jh4gu
espi

P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. (4/2014)

P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. (4/2014)

Share
d1jh4gu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402?-402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
Grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, 2.Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, 3.Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki ? rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. 17.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zmiana §6 Statutu: Brzmienie obecne: Przedmiotem działalności Spółki jest: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w
zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z Działalność fotograficzna 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Brzmienie proponowane: Przedmiotem działalności Spółki jest: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg
szynowych i kolei podziemnej 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.30 Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z Działalność fotograficzna 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. Informacja dodatkowa Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: b.straz@pa-nova.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: b.straz@pa-nova.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w
programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: b.straz@pa-nova.com.pl. W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w
trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 01.04.2014 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą walnego
zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, I piętro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 11.04.2014 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentacja, która ma być przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał) będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pa-nova.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarząd
Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. Zarząd P.A. Nova S.A. podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1 i 3 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | uchwałyprojektyZWZA.pdf | Projekty uchwał ZWZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jh4gu

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2014-03-17 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jh4gu

Podziel się opinią

Share
d1jh4gu
d1jh4gu