Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. ...

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. oraz aktualizacji jednego z jej elementów składowych (51/2012)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. doprecyzowania prognozy wyników finansowych na 2012 r. oraz aktualizacji jednego z jej elementów składowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., Spółka)
w oparciu o wstępną analizę danych finansowych Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. po trzech kwartałach 2012 r. oraz dokonaną weryfikację założeń prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2012 podanej do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 r. w Raporcie Bieżącym nr 12/2012, niniejszym przedstawia informację dotyczącą doprecyzowania parametrów przedmiotowej prognozy wyników finansowych na 2012 rok: - Prognozowane przychody z windykacji: 89,6 mln PLN (odchylenie o (+)4,8% od górnych widełek pierwotnej prognozy), - Prognozowany wynik brutto ze sprzedaży: 51,9 mln PLN, - Prognozowana zmiana wartości godziwej pakietów wierzytelności: (19,0) mln PLN (odchylenie o (+)36,7% od górnych widełek pierwotnej prognozy), - Prognozowany zysk netto: 23,2 mln PLN (odchylenie o (-)9,7% od dolnych widełek pierwotnej prognozy). Powodem publikacji aktualizacji jednego z parametrów prognozy finansowej jest oszacowana po analizie wstępnych danych
finansowych Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zmiana wartości godziwej pakietów wierzytelności, która różni się o 5,1 mln zł od górnej wartości widełek tego parametru zaprezentowanych w pierwotnej prognozie. Pozostałe parametry prognozy po przeszacowaniu pozostają w granicach 10% odchylenia od początkowych założeń widełkowych. Zarząd informuje, że istotna różnica w prognozowanej wartości zmiany wartości godziwej pakietów wierzytelności w stosunku do początkowych założeń tego parametru wynika w szczególności z: a) wyższego o 4,1 mln zł poziomu przychodów z windykacji, a tym samym wyższej utraty wartości portfela wierzytelności; b) zmiany w strukturze portfela wierzytelności analizowanego na dzień sporządzenia aktualizacji zmiany wartości godziwej pakietów (m.in. pojawienie się nieuwzględnionych w prognozie z 14 marca 2012 r. wierzytelności z nabytych w kolejnych miesiącach bieżącego roku portfeli); c) przyjętego przez Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ostrożnego podejścia do wyceny przyszłych przepływów
pieniężnych z portfeli wierzytelności zakładającego brak ożywienia gospodarczego i poprawy wskaźników makroekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia czy realny poziom płac, w perspektywie najbliższych miesięcy. Spółka zwraca uwagę, że aktualizacja tego parametru prognozy nie wpływa znacząco na pozostałe elementy składowe prognozy wyników ekonomicznych za rok 2012, w tym w szczególności na zakładany do osiągnięcia poziom skonsolidowanego wyniku netto. Jednocześnie Spółka odeszła od widełkowej prezentacji poszczególnych parametrów prognozy i tym samym precyzyjniej określiła oczekiwaną w roku 2012 realizację wybranych wielkości ekonomicznych. Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od prognozowanych wyników finansowych Spółka dokona aktualizacji prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@presco.pl | | www.presco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Krzysztof Piwoński Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u