Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności (27/2012)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności (27/2012)
Share
d8xkahd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 roku P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę nabycia wierzytelności bankowych wynikających z udzielanych przez Bank kredytów (Umowa). Przedmiotem Umowy jest przelew przez Bank na Fundusz na warunkach określonych w Umowie wierzytelności oraz przeniesienie stosownych zabezpieczeń tychże wierzytelności, w tym weksli oraz wszelkich praw wynikających z umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, zastawów rejestrowych zawartych przez Bank w związku z udzielonymi kredytami. Wartość nominalna nabywanych wierzytelności na dzień 10 maja 2012 r. wynosi 20 870 658,11 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście
groszy). Zgodnie z Umową Fundusz nabywa od Banku wierzytelności wskazane w Umowie za wstępną cenę 7 000 018,73 zł (słownie: siedem milionów osiemnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Przelew wierzytelności nastąpił w dniu zawarcia niniejszej Umowy, natomiast ostateczna cena za wierzytelności zostanie ustalona w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, która będzie odzwierciedlała zmiany w składzie wierzytelności w stosunku do wykazu tych wierzytelności i ich stan na dzień zawarcia Umowy. Ostateczną cenę Fundusz zapłaci w ciągu dwóch tygodni od dnia zawarcia aneksu ustalającego ostateczną cenę za wierzytelności. W Umowie została wyłączona odpowiedzialność Banku z tytułu rękojmi za wady wierzytelności wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego. Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jedynie na podstawie postanowień Umowy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Banku jest ograniczona do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W Umowie nie wskazano postanowień dotyczących kar
umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Wartość ewidencyjna nabytych wierzytelności w księgach rachunkowych Funduszu równa jest ww. wstępnej cenie nabycia określonej w Umowie. Transakcja zostanie sfinalizowana ze środków własnych Funduszu. Nie istnieją powiązania pomiędzy Funduszem lub Emitentem, między osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz lub Emitenta a Bankiem. Kryterium stanowiącym podstawę uznania wartości zawartej Umowy za znaczącą oraz nabytych wierzytelności za aktywa o znacznej wartości jest cena nabycia wierzytelności, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd