Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z dnia...

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z dnia 25 października 2013 r. (38/2013)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z dnia 25 października 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwały podjętej na podstawie art. 303 § 1 oraz art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2013 r, którego porządek obrad był następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki "POL-AQUA" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25
października 2013 roku w sprawie przywrócenia akcjom spółki "POL-AQUA" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie"), w związku z wnioskiem jedynego akcjonariusza Spółki - DRAGADOS Sociedad Anonima, uchwala się, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki tj. 27.500.100 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy stu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW"), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPAQUA00018 ("Akcje"). §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91ust 2 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu oraz b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. §3 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) oraz
wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 27.500.100 głosów, w głosowaniu brało udział 27 500 100 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 100 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 27 500 100 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Branickiego 15
(ulica) (numer)
022 2017300 022 2017310
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl www.pol-aqua.com.pl
(e-mail) (www)
7750001125 012783671
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-10-28 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6