Trwa ładowanie...
d2xzk1g
espi
31-01-2013 09:15

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach programu ,,Dostarcz...

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 r. (8/2013)

Share
d2xzk1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. dotyczącego ogłoszenia przez Agencję Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie (Agencja) wyników przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 roku (Program) oraz raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącego uzyskania przez PAMAPOL S.A. (PAMAPOL, Emitent, Spółka)
gwarancji dobrego wykonania Umowy, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 r. została podpisana z PAMAPOL przez Agencję umowa na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach Programu (Umowa). Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. gotowych artykułów spożywczych, tj. groszku z marchewką, o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji
charytatywnych: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża w celu bezpłatnej dystrybucji. Realizacja dostaw artykułów spożywczych nastąpi w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2013 r., przy czym w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2013 r. Spółka dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych 40 % wartości dostaw, a w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.60 % wartości dostaw. Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych harmonogramów dostaw uzgodnionych przez Spółkę odrębnie z każdą organizacją charytatywną. Łączna wartość netto Umowy wynosi ok. 18,87 mln złotych. Kwota środków pieniężnych będąca zapłatą za dostawy realizowane w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2013 r. będzie wypłacana przez Agencję na podstawie wniosków sporządzonych przez Spółkę odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach. Agencja zapłaci Spółce należność w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Kwota środków pieniężnych (nie
przekraczająca 60% wartości dostaw wskazanej w Umowie) za dostawy realizowane w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. będzie wypłacona przez Agencję w formie zaliczki, na wniosek złożony przez Spółkę. Wniosek o wypłatę zaliczki powinien zostać złożony w Agencji nie później niż do dnia 31 maja 2013 r. Warunkiem wypłacenia zaliczki jest zrealizowanie do końca maja 2013 r. dostaw w ilości odpowiadającej 30% wartości Umowy. Spółka nie może rozpocząć dostaw w ilości przekraczającej 40% wartości Umowy przed otrzymaniem zaliczki. Wypłata będzie realizowana w walucie polskiej, a wszystkie płatności muszą być zrealizowane przez Agencję do dnia 15 października 2013 r. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (gwarancje kontraktowe) na łączną kwotę 20,76 mln zł , o którym Emitent informował ww. raportem bieżącym nr 5/2013. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po zrealizowaniu Umowy, po stwierdzeniu prawidłowego jej wykonania i dokonaniu jej rozliczenia, w terminie do 30 kwietnia 2014 r. W przypadku, gdy
Spółka nie dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych gotowych artykułów spożywczych w ilości wynikającej z Umowy, Agencja dokona przejęcia zabezpieczenia w kwocie stanowiącej 110% wartości artykułów spożywczych, które nie zostały dostarczone. Ponadto, w przypadku dostarczenia artykułów spożywczych po terminie 31 grudnia 2013 r. Agencja dokona przejęcia 15% kwoty zabezpieczenia oraz dodatkowo za każdy dzień przekroczenia terminu 2% z pozostałej części zabezpieczenia. W Umowie przewidziano kary umowne płacone na rzecz Agencji. W przypadku, gdy dostawa przewidziana w harmonogramie nie zostanie zrealizowana i Spółka nie poinformuje Agencji o anulowanej dostawie w trybie wskazanym w Umowie, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości netto artykułów planowanych do dostarczenia w ramach niezrealizowanej dostawy. W przypadku gdy do magazynów charytatywnych zrealizowana zostanie dostawa, która nie została przewidziana w harmonogramie, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości netto dostarczonych artykułów nieprzewidzianych w harmonogramie. W przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych wskażą na niezgodność dostarczonego artykułu z wymaganiami określonymi w Umowie, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto partii gotowych artykułów, których jakość była niezgodna z wymaganiami. Kara będzie powiększana o 5 punktów procentowych w każdym kolejnym przypadku niespełnienia wymagań jakościowych. Spółka zobowiązana będzie ponadto do zapłaty na rzecz organizacji charytatywnej kosztów przechowywania wadliwej partii w wysokości 2% wartości netto wadliwej partii. W przypadku nie dokonania tej zapłaty, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w takiej wysokości na rzecz Agencji. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Agencji przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z okoliczności powstałych po stronie Spółki wynika, że nie będzie ona mogła wywiązać się z
Umowy lub w przypadku, gdy Spółka w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku Agencja przejmie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do wartości gotowych artykułów spożywczych pozostałych do dostarczenia zgodnie z zawartą Umową. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków ustalonych w Umowie, Agencja może wykluczyć Spółkę z uczestnictwa w procedurze przetargowej dotyczącej dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej na następny program. Agencja może także wykluczyć Spółkę z procedury przetargowej w następnym programie w przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych dostarczonych artykułów spożywczych wykażą, że co najmniej 25% ilości jednego artykułu będącego przedmiotem badań jakościowych, nie spełniło wymagań określonych w Umowie Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i są zgodne ze wzorem tego typu umowy dostępnym na stronie internetowej
Agencji. Za kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g

| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzk1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xzk1g
d2xzk1g