Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI - Podpisanie umowy kredytowej (7/2014) - EBI

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI - Podpisanie umowy kredytowej (7/2014)
Share
d3x7fe5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014r. została podpisana umowa kredytowa ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym ?Silesia? w Katowicach, na kwotę 1.700.000,00 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), na okres 120 miesięcy, na warunkach ogólnorynkowych. Zabezpieczeniem zobowiązania jest: a) weksel własny In blanco wraz deklaracją wekslową, b) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA w Katowicach, c) hipoteka do kwoty 3.400.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Będzinie, dla której SR w Będzinie, V Wydział KW prowadzi KW nr KA1B/00047796/0, d) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/przedmiot kredytowania, e) cesja wierzytelności z umowy dzierżawy najmu zawarta z klientami (czynsz m-czny ok. 31 tys. zł) f) hipoteka łączna do kwoty 8.000.000,00 zł ustanowiona na prawie wieczystego
użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowym, stanowiącym od gruntu odrębną własność Partner Nieruchomości SA, objętych KW nr KA1C/00009858/6 i KA1C/00023597/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie dla zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego udzielonego umową nr I 0001/09/315 z dnia 2009-08-04 oraz przedmiotowej umowy (wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości) g) hipoteka łączna w kwocie 2.400.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym opisanej w KW nr KA1C/00009858/6 oraz KW nr KA1C/00023597/2 (Świętochłowice, ul. Sądowa 7), h) hipoteka łączna do kwoty 2.400.00,00 zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz na prawie własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności Partner Nieruchomości SA objęta KW nr KA1Y/00046489/8, udziale w wys. 1/3 prawa wieczystego użytkowania działki 915/605 przysługującego P-N SA opisanym w KW nr KA1Y/00046492/2, udziale w wys. 51/1000 prawa użytkowania wieczystego działek nr
7917/605 oraz 7918/605 przysługującego P-N SA opisaną w KW nr KA1Y/00045009/3 prowadzonych przez SR w Bytomiu dla zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego udzielonego umową nr I 001/12/145 z dn. 15.06.2012r. oraz przedmiotowej umowy (wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości), i) hipoteka do kwoty 3.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, dla której jest prowadzona KW nr GL1S/00004295/0 prowadzonej przez SR w Rudzie Śląskiej dla zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego udzielonego umową nr I 001/13/47 z dn. 28.02.2013r. oraz przedmiotowej umowy (wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości), j) poręczenie wekslowe członków zarządu spółki ? Pana Rafała Pawerę oraz Tomasza Piec wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tytułu poręczenia wekslowego, k) hipoteka do kwoty 3.400.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Warniłęg, gmina Złocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, działka nr 264, dla której SR w Drawsku Pomorskim, V Wydział KW
prowadzi KW o nr KO1D/00025950/2. Zarząd oświadcza, że środki z kredytu wykorzysta wyłącznie na finansowanie zakupu nieruchomości w Będzinie. O powyższej transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dn. 14.06.2014r. Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", §3 ust. 2 pkt. 1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Pawera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5