Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

PBG - Zawezwanie do próby ugodowej przez PGNiG. (2/2014)

PBG - Zawezwanie do próby ugodowej przez PGNiG. (2/2014)
Share
d18d7mo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawezwanie do próby ugodowej przez PGNiG. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka", "PBG") informuje, że w dniu 11 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki Zawiadomienie o Posiedzeniu Sądu w sprawie z wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie (dalej "PGNiG") ? o zawezwanie do próby ugodowej przy udziale PBG, Chart Inc. ? Process Systems Division, Thermo Design Engineering Ltd. W datowanym na dzień 4 listopada 2013 roku Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (dalej "Wniosek"), PGNiG wniosło o zawezwanie Przeciwników Wniosku, do próby ugodowej przez Sądem, celem zawarcia ugody, w wyniku której Przeciwnicy Wniosku zobowiążą się do zapłaty na rzecz PGNiG kwoty 159.453.607,29 złotych (słowie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z nienależytego wykonania umowy z dnia 27 września 2006 roku o generalną realizację inwestycji "Budowa Odazotowni Grodzisk" (dalej "Umowa") w terminie 14 dniu
od dnia zawarcia ugody przez Strony. PGNiG we Wniosku wskazało, że na wartość szkody, którą poniosło w związku z nieprawidłowym zdaniem PGNiG wykonaniem Odazotowni Grodzisk składają się utracone korzyści wynikające z przebiegu procesów przebiegających w Odazotowni oraz określona przez PGNiG jako "strata rzeczywista" wynikająca z konieczności importu gazu wysokometanowego. Zarząd Spółki informuje, że PGNiG zgłosił wierzytelność z tytułu wadliwego wykonania inwestycji Odazotowni Grodzisk, na wartość szkody w wysokości 106.187.018,01 zł. PBG na zgłoszenie przedstawiło stanowisko, że PGNiG nie przysługuje wobec Spółki wierzytelność o naprawienia szkody, albowiem późniejsza realizacja inwestycji, jak i niedochowanie parametrów technicznych wynikają z okoliczności, których zaistnienie nie obciąża w żaden sposób wykonawcy inwestycji Odazotowni Grodzisk. Nie uznano wierzytelności głównej w kwocie 106.187.018,01 zł, ani odsetek z niej wynikających, ponieważ nie stanowi ona zobowiązań w księgach PBG, a nadto PGNiG nie
przedłożyło wystarczających dowodów na istnienie wierzytelności. PGNiG nie wniosło sprzeciwu. Zarząd Spółki podtrzymuje wyrażone zdanie, że realizacja kontraktu przebiegała w oparciu o parametry przekazane przez PGNiG w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie roszczenia PGNiG z tego tytułu są nieuzasadnione co do zasady i co do kwoty. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d18d7mo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo