Trwa ładowanie...
d1e09to

PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S.A. n...

PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S.A. na dzień 23 czerwca 2014 roku. (28/2014)

Share
d1e09to

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBO ANIOŁA S.A. na dzień 23 czerwca 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 ? 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2014 roku, o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Kostrzynie (62-025) przy ul. Wrzesińskiej 70. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013. 8.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, e) pokrycia straty 2013, f) udzielenia członkom
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie_ZWZ2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | projekty_uchwałZWZ2014.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1e09to

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1e09to

Podziel się opinią

Share
d1e09to
d1e09to