Trwa ładowanie...
d33vngw

PBO ANIOŁA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

PBO ANIOŁA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Share
d33vngw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Wybrane dane ze skróconego SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dane w wierszach I-VIII oraz XVI i XVII zaprezentowano za pierwsze trzy kwartały roku 2011 i 2010, pozostałe dane zaprezentowano na koniec trzeciego kwartału 2011 (30.09.2011) oraz koniec roku 2010 (31.12.2010)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 116 47 648 14 628 11 904
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 273 4 810 1 305 1 202
Zysk (strata) brutto 3 479 3 465 861 866
Zysk (strata) netto 3 189 3 118 789 779
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 142 2 393 -1 520 598
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 970 -2 880 -1 230 -719
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 465 -405 2 837 -101
Przepływy pieniężne netto, razem 353 -891 87 -223
Aktywa, razem 92 804 71 798 21 038 18 129
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 842 54 314 12 886 13 715
Zobowiązania długoterminowe 18 174 20 355 4 120 5 140
Zobowiązania krótkoterminowe 38 668 33 959 8 766 8 575
Kapitał własny 35 962 17 484 8 153 4 415
Kapitał zakładowy 674 1 153 0,13
Liczba akcji (w szt.) 6 740 000,00 5 340 000,00 6 740 000,00 5 340 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,80 0,12 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,64 0,12 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,31 0,32 1,20 0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,31 0,26 1,20 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane ze skróconej INFORMACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ dane w wierszach I-VIII oraz XVI i XVII zaprezentowano za pierwsze trzy kwartały roku 2011 i 2010, pozostałe dane zaprezentowano na koniec trzeciego kwartału 2011 (30.09.2011) oraz koniec roku 2010 (31.12.2010)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 094 47 190 14 375 11 789
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 513 4 040 1 117 1 009
Zysk (strata) brutto 3 334 3 403 825 850
Zysk (strata) netto 2 840 2 916 703 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 473 -558 -2 097 -139
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 585 -618 -1 135 -155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 393 -5 3 314 -1
Przepływy pieniężne netto, razem 335 -1 181 83 -295
Aktywa, razem 81 279 59 827 18 426 15 107
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 862 41 572 10 170 10 497
Zobowiązania długoterminowe 7 652 8 405 1 735 2 122
Zobowiązania krótkoterminowe 37 209 33 166 8 435 8 375
Kapitał własny 36 417 18 255 8 256 4 610
Kapitał zakładowy 674 674 153 170
Liczba akcji (w szt.) 6 740 000,00 5 340 000,00 6 740 000,00 5 340 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,55 0,10 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,43 0,10 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,40 3,42 1,22 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,40 2,71 1,22 0,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Grupa PBO Anioła IIIQ2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-15 | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Waldemar Anioła Prezes Zarządu
2011-11-15 Piotr Krakowski Wiceprezes Zarządu
2011-11-15 Teofil Nowak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw