Trwa ładowanie...
d33fdcq
d33fdcq
espi

PBS Finanse SA - Nabycie akcji spółki. (33/2011)

PBS Finanse SA - Nabycie akcji spółki. (33/2011)
Share
d33fdcq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | 11 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku działając w trybie art.70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r. otrzymał od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku zawiadomienie o poniższej treści: Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, na podstawie art.69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiamy, że: 1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego PBS Finanse S.A. z siedziba w Sanoku, realizowanego w związku z publiczną ofertą prawa poboru 52.260.000 sztuk akcji serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku, w dniu 2 listopada 2011 roku, nabył 36.976.153 sztuk
akcji PBS Finanse S.A. serii G, w cenie 0,32 zł za jedną akcje, tj. o łącznej wartości transakcji w wysokości 11.832.368,96 zł. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej prawa poboru, realizowanej zgodnie z prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy decyzji z dnia 14 września 2011 roku, 2. Przed dniem 2 listopada 2011 roku tj. przed dniem nabycia akcji opisanych w pkt. 1, Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiadał 28.571.022 sztuk akcji PBS Finanse S.A., co stanowiło 54,671% udziału w kapitale zakładowym PBS Finanse S.A. oraz dawało prawo do wykonywania 28.571.022 głosów z tych akcji tj. 54,671% ogólnej liczby głosów w PBS Finanse S.A., 3. W wyniku nabycia akcji opisanych w pkt. 1 Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiada obecnie 65.547.175 sztuk akcji PBS Finanse S.A., co stanowi 62,71% udziału w kapitale zakładowym w PBS Finanse S.A. oraz daje prawo do wykonywania 65.547.175 głosów z tych akcji tj. 62,71% ogólnej liczby głosów w PBS Finanse S.A., 4.
Podmioty zależne od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego nie posiadają akcji PBS Finanse S.A., 5. Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie zawierał umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PBS Finanse S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@beefsan.com.pl www.beefsan.com.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2011-11-07 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33fdcq

Podziel się opinią

Share
d33fdcq
d33fdcq