Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

PBS Finanse SA - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów. (19/2011)

PBS Finanse SA - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów. (19/2011)
Share
d45s9gn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | 07 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku, działając w trybie art.70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje , iż w dniu 21 lipca 2011 roku otrzymał od Banku Spółdzielczego w Brodnicy przy ul. Kamionka 27 zawiadomnienie o poniższej treści: Zarząd Banku Spódzielczego w Brodnicy, z siedzibą przy ul. Kamionka 27, na podstawie art.69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia, że: 1. Bank Spółdzielczy w Brodnicy w wyniku realizacji, w dniu 20 lipca 2011r., pakietowej pozasesyjnej transakcji sprzedaży akcji PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 29, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowegi pod numeren 0000069391 zbył 1 400 000 sztuk akcji, po cenie
1,52zł za jedną akcję, tj. o łącznej cenie sprzedaży wynoszącej 2 128 000,00 zł, wskutek czego zmniejszył udział poniżej 5%, ogólnej liczby głosów w tej spółce. 2. Przed zbyciem akcji opisanych w pkt.1 Bank Spółdzielczy posiadał 2 800 000 sztuk akcji, co stanowiło 5,36% udziału w kapitale zakładowym ww. Spółki oraz dawało prawo do wykonywania 2 800 000 głosów z tych akcji tj. 5,36% ogólnej liczby głosów w ww. spółce. 3. W wyniku sprzedaży akcji opisanych w okt.1 Bank Spółdzielczy w Brodnicy posiada obecnie 1 400 000 sztuk akcji spółki, co stanowi 2,68% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz daje prawo do wykonania 1 400 000 głosów z tych akcji tj. 2,68% ogólnej liczby głosów w spólce. 4. Podmioty zależne od Banku Spółdzielczego w Brodnicy nie posiadaja akcji spółki. 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy nie zawierał umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2011-07-21 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn