Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Bilfinger Infrastr...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Bilfinger Infrastructure S.A. (10/2013)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Bilfinger Infrastructure S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Zamawiający") informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto przeprowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 70(1) ? 70(5)) przetarg dotyczący wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych jakie będą wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: "Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Kutno ? etapy 2, 3, 4." . Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Bilfinger Infrastructure S.A. ("Wykonawca") i z tym podmiotem w dniu dzisiejszym podpisana została umowa, której przedmiotem jest dalsza budowa (w charakterze generalnego wykonawcy) nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: - z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszących maksymalnie 20% wynagrodzenia, - z tytułu opóźnienia w usunięciu wady stwierdzonej przez Zamawiającego przy odbiorze lub w okresie gwarancji
wynoszących maksymalnie 10% wynagrodzenia. - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca ? kara w wysokości 15% wynagrodzenia. Umowa nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia 2014 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Wartość umowy opiewa na kwotę 27.335.733,13 zł. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych PCC Intermodal S.A. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9