Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

PEKAES - Podjęcie przez Radę Nadzorczą PEKAES SA uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu (64/...

PEKAES - Podjęcie przez Radę Nadzorczą PEKAES SA uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu (64/2012)
Share
dp05es6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Radę Nadzorczą PEKAES SA uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Bachmana na Prezesa Zarządu Spółki PEKAES SA. Pan Maciej Bachman w dniu 28 maja 2012 roku został powołany do Zarządu PEKAES SA, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 28 maja 2012 roku nr 22/2012. W Grupie PEKAES Pan Maciej Bachman ponadto pełni następujące funkcje: - członek rady nadzorczej spółki "ATB TRUCK" SA (spółka w 100% zależna od PEKAES SA); - członek rady nadzorczej spółki "SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. (spółka, w której PEKAES SA posiada 47% udział w kapitale
zakładowym oraz w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników). W pozostałym zakresie informacje wskazane w § 28 pkt 4 ? 6 powołanego powyżej rozporządzenia w odniesieniu do Pana Macieja Bachmana zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 28 maja 2012 roku i pozostają aktualne na dzień niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2012-12-18 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6